26 Kasım 2015 Perşembe

C Programlama Örnek Enigma Makinesi (Enigma Machine)


Örneğimize geçmeden önce Enigma Makinesini tanıyalım. Bir Rotor makinesi olan enigma kriptolojide şifreleme ve deşifre işlemleri için kullanılan elektro-mekanik akışlı şifreli bir cihazdır. Enigma Makinesi ilk olarak Birinci Dünya Savaşının sonlarında Alman Mühendis Arthur Scherbius tarafından keşfedilmiştir. Scherbius tarafından geliştirilen bu mekanik şifreleyici cihaz 1920’lerin başlarında ticari amaçlı kullanılmış, ardından İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve süresince Nazi Almanya’sında olmak üzere çeşitli ülkelerde askeri ve hükümete bağlı kuruluşlar tarafından benimsenmiştir.(Yararlı Bağlantılar)
Enigma Şifrelemesinin Analizi ve Genel Prensipler
Enigma Makinesinin Çalışma Sistemi
Unutulmuş Bir Dahi Alan TURING
Alan Turing: Creator of modern computing
Wikipedia: Enigma Machine
Online Enigma Makinesi Emülatörü
Dünya Bilim Festivali – Enigma Tanıtımı
KhanAcademy Enigma Şifreleme Makinesi

31 Ekim 2015 Cumartesi

Sosyal Etki ve Sosyal Güç

FELSEFE Ders Notları 4
Sosyal Psikoloji 1
Sosyal Etki ve Sosyal Güç

Kültür: Doğanın ve tanrının yarattıklarına karşılık, insanoğlunun yaşayarak yarattığı, öğrendiği, öğrettiği, aktardığı, geliştirdiği maddi manevi anlamda her şeydir. 

Kültürleme: Bir toplumdaki kültürü, o toplumun bireylerine kazandırma sürecidir. Kültürleme süreci sayesinde Arap-Araba, Türk Türke benzer. Yemekte bizim çatal-kaşık, Japonun çubuk kullanması ya da Arabın elle yemesi de kültürlenmenin ürünüdür. Yada bizim göbeğimizi çatlatarak güldüğümüz bir fıkraya diyelimki Amerikalı'nın kös-kös bakması da kültürlerimiz arasındaki fark nedeniyledir.

Kültürlemeye toplumbilimciler sosyalizasyon (toplumsallaştırma), eğitimciler ise "eğitim süreci" diyorlar. Kültürleme sonucunda toplumda geçerli olan bilgi, tutum ve davranışları kazanırız.

Uyum: Bir kişinin inanç ve davranışlarını, grup standartlarına göre değiştirme eğilimidir. Grup normlarına uyma, bazen toplumsal uyumu gerçekleştirmek ve toplum içinde kabul görmek için ödenen bir bedeldir. 

İlk en iyi bilinen uyum araştırmaları, Türkiye doğumlu Muzaffer Şerif tarafından 1935'de yapılan toplumsal normların gelişimiyle ilgili çalışmalarıdır.

Akran Baskısına Uyma: İnsanlar kendilerince şüpheli olmayan bir durumla karşılaştıklarında, kendi algılamalarına güvenirler ve kendi bağımsız kararlarını verebilirler. Ancak herhangi bir grupta ve belli bir konuda, azınlıkta kaldığımız da sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Sosyal Biliş

FELSEFE Ders Notları 4
Sosyal Psikoloji 1
Sosyal Biliş

Sosyal Biliş: Toplumsal dünyaya ilişkin bilgileri yorumlama, analiz etme, anımsama ve kullanma biçimimizdir.

Sosyal Sınıflama: Çevremizdeki olayları, insanları, öteki canlıları, eşyaları, hatta fikirleri kolayca bilmek isteriz. Bilmek için de, onların her birini, zihnimizde oluşturduğumuz belli türlerin sınıfların içine yerleştiririz. Ortak özelliklere göre gruplara ayırma. Daha önce hiç görmediğimiz bir bitkiye "Bu bir çiçektir" dememiz gibi...

Prototip: Bir sınıfın özeliklerini en iyi temsil eden elemana, o türün modeli (prototipi) diyoruz. Prototip, türü temsil eden ve bizim zihnimizde olan bir modeldir. Hemşiredeki beyaz önlük, imamların yeşil takkesi, erkek hemşireleri doktorlar ile karıştırma örnekleri gibi….

Şema: Herhangi bir şey hakkında, geçmiş yaşantılarımıza bağlı olarak oluşturulan inanç ve beklentilerdir. Bizler sarı basın kartı olan ve elinde fotoğraf makinesi olan birini muhabir sınıfına koyarız. Çünkü bir düzene sahip olma özellikleri vardır. 

Sosyal Algı - İzlenim Oluşturma

FELSEFE Ders Notları 4
Sosyal Psikoloji 1
Sosyal Algı - İzlenim Oluşturma

İzlenim Oluşturma: Bir kişiyle kurulan iletişim süresince algılanan özelliklerin değerlendirilerek o kişi hakkında bir fikir oluşturma sürecidir.

İzlenim Oluşturmanın Temel İlkeleri
 • İzlenimler çok az bilgiye dayalı ve çok çabuk bir şekilde oluşturulur. 
 • Biz karşımızdakinin en çarpıcı özellikleri ile onu başkalarından ayıran farklı kılan özelliklerini kullanarak izlenim oluşturmaktayız. 
 • Bir davranıştan anlam çıkarırken bir davranışı yorumlarken; o davranışın yapıldığı koşulları esas alırız. Bağlamından soyutlanmış değerlendirmelerde bulunmayız.
 • İnsanları tek tek değil, belli grupların üyeleri olarak görme eğilimindeyiz.
 • insanların davranışlarını yorumlarken, önceki bilgilerimizi kullanırız. Bir öğretmenin davranışını yorumlarken öğretmenlerle ilgili olarak sahip olduğumuz eski bilgilerimizi kullanırız. 
 • Bizim kendi ihtiyaç ve amaçlarımız, algılamalarımızı etkilemektedir. Sözgelimi bir daha karşılaşmayacağımız birini algılamamız, hep birlikte olacağımız birisini diyelim ki oda arkadaşımızı algılamamızdan farklı olacaktır.

İzlenim Oluştururken Kullanılan Bilgi Kaynakları

Roller: Rol şemalarının sağladığı bilgiler hem fazla, hem açık ve önemli; hem de yarattığı çağrışımlar bakımından daha zengindirler. Bir insanın milletvekili, ya da kabadayı olduğunu bilmek onunla ilgili pek çok bilgi verecek, çağrışım sağlayacaktır. 

Fiziksel İpuçları: Karşılaşılan bir insana ilişkin özellikler hakkında bir çıkarsamada bulunurken; öncelikle onun görünümü ve davranışları üzerine odaklanırız. İlk bakışta yakalanabilen dış görünüm ve davranışla ilgili algılarımız oldukça ayrıntılı izlenimler oluşturmaya olanak sağlayabilir. Bebek yüzlü insanların daha dürüst olduğunu, daha güçsüz olabileceğini düşünmemizde etkili olan fiziksel ipuçlarıdır.

Ayırıcı Özellikler: Bu görsel ayırıcılık ya da dikkat çekici durumlar izlenim edinmede son derece etkilidirler. Yeni işe başlayan kişinin oda arkadaşlarından birisinin bir tiki varsa; onunla ilgili ilk izlenimi ne onun giyimi, ne saç biçimi, hatta ne cinsiyeti değil, bu tiki olacaktır. Kişide ilk bakışta göze çarpan özellikler ayırıcı özelliklerdir.

Sosyal Psikoloji Nedir?

FELSEFE Ders Notları 4
Sosyal Psikoloji 1
Sosyal Psikoloji Nedir?

Sosyal Psikoloji bireylerin, davranış, duygu ve düşüncelerinin başkalarının gerçek, hayal edilen veya ima edilen varlığından nasıl etkilendiğinin bilimsel yollarla araştırılmasıdır.

Sosyal Psikoloji insan etkilişimlerini ve bu etkileşimlerin psikolojik temellerini sistematik olarak inceleyen bir disiplindir. Kökleri 19.Yüzyılın sonunda Avrupa'da ortaya çıkan Völkerpsikoloji ve kitle psikolojisi akımlarına dayanır.

Völkerpsikoloji: 19.yüzyılda Almanya’da geliştirilmiş, kültürel davranışın tarihsel ve karşılaştırmalı olarak çalışılması gerektiğini öne süren bir sosyal psikolojik yaklaşımdır. 

Kitle Psikolojisi: 19.yüzyılın sonunda Fransız kuramcı Gustave Le Bon ile başlayan, bireysel psikolojiden farklı olarak kitlelerin kendine özgü psikolojisi olduğunu ileri süren bir sosyal psikolojik yaklaşımdır. 

Grup Zihni: Gustave Le Bon tarafından geliştirilmiş, çeşitli psikolojik mekanizmalar aracılığıyla, insan kollektivitesinin tek bir varlık, psikolojik kitle haline gelmesine işaret eden kavramdır.

Sosyal Etki, insanlar arasındaki etkileşimlerin, insanların düşünce ve davranışlarını etkilemesi olarak anlaşıldığında, sosyal psikolojinin ikna, tutum değişimi ve uyma davranışı gibi büyük bir alanını kapsamaktadır. 

Sosyal Etkileşim Alanı, sosyal davranışla, yani işbirliği ve çatışma, kişilerarası ilişkiler gibi insanlarla ilişkili davranışı kapsar. Sosyal etkinin ise bu alanlarla ilişkisi 2 yönlüdür; hem sosyal davranış hem sosyal algı alanındaki sosyal etkiden söz edilebilir. Dolayısıyla sosyal psikoloji, bu birbirine bağlı üç alanın toplamı olarak tanımlanabilir.

Davranışcı Sosyal Psikoloji: 20.yüzyılın başında ABD sosyal psikolojisinde ortaya çıkan ve gözlenebilir olan olguların çalışılması gerektiğini ileri süren sosyal psikolojik yaklaşımdır. 1920'lerde sosyal psikolojinin gelişimindeki diğer önemli bir olay da Thurstone ve arkadaşları tarafından tutum ölçüm teknolojisinin geliştirilmesidir.

1930’larda Almanya'da yükselen Nazizm dolayısıyla Avrupa'dan pek çok bilim insanı ABD'ye göç etti. Bu bilim insanlarından Kurt Lewin ve Solomon Asch ve Türkiye'den Muzafer Sherif (Muzaffer Şerif Başoğlu) ABD'deki sosyal psikolojiyi derinden etkilemişlerdir. Bu üçlü ABD'ye gittiklerinde davranışcılığın ağır bastığı bir sosyal psikoloji buldular. Gestalt psikolojisinden (temel olarak bütünselliğe önem veren bir psikolojik yaklaşım) etkilenmiş olan Lewin, Asch ve Sherif, bir yandan davranışçılığı reddettiler ve zihinsel olguları sosyal psikolojiye tekrar soktular, diğer yandan grup zihni yaklaşımını da reddettiler. Gestaltcı bakış açısından grubu gerçek bir psikolojik olgu olarak ele aldılar ve özellikle Lewin ABD'de grup süreçleri ve dinamikleri araştırmalarında bir geleneği başlattı. Bu gelenekte, Lewin'in öğrencisi Festinger'in grup içi süreçleri, kişilerarası etkileşimi ve sosyal etkiyi farklı biçimde anlamaya olanak veren sosyal karşılaştırma ve bilişsel çelişki kuramlarını anmak gerekir.

12 Ekim 2015 Pazartesi

Windows 10 Hızlı Erişim (Quick Access) Özelleştirme ve Kullanım

Windows 7 sürümünde "Windows Gezgini" (Windows Explorer) ismiyle kullandığımız dosya yöneticisi Windows 8 ile birlikte "Dosya Gezgini" (File Explorer) adını almış, arayüz ise MS Office sürümlerinden hatırlayacağımız "Şerit Arayüzü" Ribbon Interface tasarımıyla güncellenmişti. Windows 10 ile birlikte bu arayüze yeni bir özellik daha katıldı. Hızlı Erişim (Quick Access) isminde bir tür açılış sayfası.

Windows 10 kullanıcıları "Dosya Gezgini" (File Explorer)'ni açtıklarında otomatik olarak bizi Hızlı Erişim (Quick Access) açılış sayfası karşılıyor. Bu açılış sayfası sık kullanılan ve son kullanılan dosyaları indexlemekte ve kısayollarını bu alanda göstermekte. Bir çok kullanıcı için oldukça pratik bir alan olmakla birlikte kimi kullanıcılar için ise rahatsız edici gereksiz olduğu düşünülmekte. Kullanıcıları bir kısmı klasik tarzda "Dosya Gezgini" (File Explorer) açtıklarında "Bu Bilgisayar" (This PC) eski adıyla Bilgisayarım'ı görmek istiyorlar. Windows 10 Hızlı Erişim (Quick Access) istenirse pasif edilebiliyor ve klasik tarzda "Bu Bilgisayar" (This PC) eski adıyla Bilgisayarım ile açılabiliyor.

Windows 10 Hızlı Erişim (Quick Access) yerine "Bu Bilgisayar" (This PC) açılsın isterseniz;
Klavyemizden Windows Logo tuşu+R kombinasyonu ile Çalıştır iletişim kutusunu açıyoruz ve bu alana "control folders" yazıp ok ile çalıştırıyoruz.
Açılan "File Explorer Options" Dosya Gezgini Seçenekleri penceresinin üst kısmındaki açılır kutuyu "This PC" Bu Bilgisayar değiştirin ve OK butonuna tıklayın.
Bu işlemden sonra Başlat Menüsünde File Explorer (Dosya Gezgini)'ne tıkladığınızda Hızlı Erişim (Quick Access) alanı değil klasik tarzda "Bu Bilgisayar" (This PC) eski adıyla Bilgisayarım açıldığını göreceksiniz.Windows 10 Hızlı Erişim (Quick Access)'de Sabitleme ve Kaldırma Nasıl Yapılır?
Bir klasörün Hızlı Erişim (Quick Access)'de görünmesini istiyorsanız, klasöre sağ tıklayın ve Pin to Quick Access (Hızlı erişim'e sabitle)'i seçin. Artık ihtiyacınız olmazsa klasörü oradan kaldırın.

Hızlı Erişim (Quick Access)'de görmek istemediğiniz bir öğe olursa, sağ tıklayın ve Unpin from Quick Access (Hızlı erişimden kaldır) öğesini seçin. 

Windows 10 Hızlı Erişim (Quick Access)'de Yalnızca Sabitlenmiş Klasörleri Gösterme 
Son kullanılan dosyaları veya sık kullanılan klasörleri kapatmak için Klavyemizden Windows Logo tuşu+R kombinasyonu ile Çalıştır iletişim kutusunu açıyoruz ve bu alana "control folders" yazıp Dosya Gezgini Seçeneklerinde  alt kısımda Privacy (Gizlilik) bölümünde, onay kutularından check işaretini kaldırıp Uygula'yı seçiyoruz. Bu şekilde Hızlı Erişim artık sadece sabitlenmiş klasörlerinizi gösterecektir. (Bunları yeniden açarsanız, daha önce Hızlı erişimden kaldırdığınız öğeler yeniden görünebilir.) Bu iki seçenekten ilki son kullanılanlar ikincisi ise sık kullanılanların görüntülenmesini sağlar.

19 Eylül 2015 Cumartesi

Windows 10 God Mod

Windows 10 God Mod Nedir? 
Windows'un en ince ayrıntılarına erişebilmek ve gizli kalmış özelliklerini kullanmak istiyorsanız, Windows God Mod'u aktifleştirmeniz gerek. Windows God Mod tam olarakta mevcut sistemde görünmeyen fakat detay özeleştirme ve özellikler ile çalışabilmenize olanak sağlayan bir araçtır. Kısaca Windows'un içinde bulunan tüm ayarlarını özelleştirebileceğiniz bir denetim masası diyebiliriz. Yaklaşık olarak 262 tane özelleştirebileceğiniz seçeneği bulunmaktadır. Bilgisayarınızda yüklü olan araçlara göre seçeneklerin sayısı, çok daha fazla veya az olabilir. Klasörün masaüstünüzde görünmesini istemiyorsanız, bunun yerine görev çubuğunda sabitleyebilir veya başlat menüsünde de gösterebilirsiniz. God Mod Denetim merkezi sadece Windows 10’a özel bir durum değil diğer sürümlerde de mevcuttur. Örneğin (Vista, Windows7 vd.) 

Windows 10 God Mod Denetim Merkezini Sistemimizde nasıl aktif edebiliriz?
Masaüstünüze boş bir alanda sağ click yaparak açılan menüden new (yeni) Folder (Klasör)'e tıklayarak boş bir klasör yaratıyoruz.


Oluşturduğumuz klasöre yine sağ tıklayarak veya F2 fonksiyon tuşu ile rename (yeniden adlandır) diyoruz ve klasör adı aşağıdakı kodu veriyoruz;


GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}


Enter dedikten sonra Windows 10 God Mod Denetim merkezimiz oluşturulacaktır.


Artık Windows 10 God Mod'unu kullanarak dilediğiniz özelleştirmeleri tek merkezden kullanabilirsiniz.

Not:  Bu denetim merkezinde yapacağınız tüm değişiklikleri mutlaka not alın. Aksi takdirde ayarları tekrar eski haline getirmek istediğinizde oldukça problem yaratacaktır.

Sıralama Algoritmaları - Sorting Algorithms

Sıralama algoritmaları (sorting algorithms) nasıl çalışır görmek için sitedeki yeşil giflere tıklayın.

İlgili Link: www.sorting-algorithms.com

 sorting algorithms

19 Ağustos 2015 Çarşamba

Estetik ve Sanat Felsefesinde Temel Konular

FELSEFE Ders Notları 3
Estetik ve Sanat Felsefesi
Estetik ve Sanat Felsefesinde Temel Konular


Günlük hayatımızın da içinde olan "estetik" kelimesi felsefede özel bir araştırma alanının adıdır. "Estetik" kelimesi Yunanca "duyular yoluyla algılama" anlamına gelen aisthanomai kelime­sinden gelmektedir. Aisthesisde algı, duyum anlamında kullanılmıştır. "Estetik" kelimesi özünde duyularımı­zın, algılarımızın ortaya koyduğu bilgi anlamında kullanılmış bir epistemolojik ke­limedir.  Akıl yoluyla ulaşılan bilgiden farklı olarak değişen dünyaya dair bildikle­rimizi ortaya koyar. 

Alexander G. Baumgarten, "Aesthetica" adlı yapıtıyla estetiği bir bilim olarak ele alan ilk felsefecidir. Baumgarten rasyonalistlerin kullandığı "akıl yoluyla açık ve seçik olarak bilinen" ve "du­yular yoluyla açık ve seçik olarak bilinemeyen" kavramlar ayrımını temel alarak es­tetiği açık ve seçik olmayan bir bilginin yani duyusal bilginin bilimi olarak tanım­lamıştır. Açıklık ve seçiklik rasyonel bilginin ölçüsüyken açık ve seçik olmamak (bulanık olmak) duyusal bilginin (estetik bilginin) ölçüsüdür. İşte duyusal bilginin mantığını araştıran alanın adı da estetiktir.

Estatik mi Sanat Felsefesi mi?
Metafizin çerçevede "Güzellik Nedir?" sorusu ilk defa Platon'la birlikte sorulmuştur. Platon'un, ontolojik - epistemolojik boyutu olan idealar öğretisine göre, ideaların sıralamasında en üstteki idea iyi ve güzel ideasıdır. Estetik, sanat felsefesini de içine alan geniş bir araştırma alanıdır.
Felsefi bir estetik, güzel, hoş, narin, duygusal, zarif, gösterişli, çirkin, yüce, çocuksu gibi pek çok özelliği, sanatçı - sanat yapıtı - izleyici ilişkisini ve genel olarak sanatın niteliğini araştıran felsefenin bir alanını tanımlar.

Güzellik
Platon'da güzel olan yalnızca "Güzel İdeası"dır. Güzel İdeası dışında güzel olan her şey hep belirli bir açıdan, belirli bir zamanda güzeldir ya da bir başka şeyle karşılaştırıldığında güzeldir.

Güzelin ele alınışı aslında Platon'dan daha öncesine dayanır. Örneğin M.Ö. 6. Yüzyılda yaşamış olan Yunan­lı filozof Pythagoras Platon'un yaptığına benzer bir şekilde güzel olanı kendi evren anlayışının bütünü içerisine yerleştirmiştir. Ona göre en güzel şey uyumdur. Pytha­goras, evrenin adeta bir müziğinin, melodisinin olduğuna inanmış, gökyüzündeki yıldızların, ayın, güneşin dans ederek dönerlerken uyumlu bir ses çıkardıklarını id­dia etmiştir. İşte bu da ona göre güzel olandır.
Antik Yunan'da "güzel" kavramı ile "iyi" kavramı bir tutulur. Bunun için kullanılan sözcük: kalokagathia (kalos: güzel, agathos: iyi).

Aristoteles'te güzel üzerine detaylı bir araştırma yoktur. Yi­ne de güzellikle ilgili ondan öğrendiğimiz şey güzelin belli bir büyüklükle ilgili ol­duğudur. Buna göre, "çok büyük" ve "çok küçük" olan, yani kavrama gücümüzü aşan bir şey güzel olamaz. Bu görüşü önemsediğimizde, güzelin orantıyla ilgili olduğunu, matematiksel olarak belirlendiğini kabul etmemiz gere­kir. Aslında bu görüş Aristoteles'e hocası Platon'dan geçmiştir. Platon da son dönemlerinde Pythagorasçılardan etkilenerek güzeli matematiksel bir kavram gibi ele almıştır. Buna göre güzellik ölçülebilir bir şey olmuştur. Örneğin, bir çem­ber kendi başına güzeldir. Şimdi Aristoteles de güzellik konusunda Platon'dan et­kilendiğine göre Antik Yunan'daki güzellikle ilgili yaygın anlayışın kökeninin Pythagorasçılara dayandığını rahatlıkla söyleyebiliriz ki ölçülebilen güzellik görü­şü çeşitlenmekle birlikte günümüzde de hâlen korunmaktadır. 

Felsefeci ve Teolog Tertullianus güzeli şeytani bir şey, şeytan tarafından tohumları atılmış dünyevi arzuların gizli bir yanıltmacası, başka bir deyişle şeytanın bir oyunu olarak tanımlar.

Platinos'a göre, güzellik ilahi olanın yeryüzündeki tezahürü / görünümüdür. Augustinus'a göre, bir kimsenin ruh ve beden güzelliğine yaklaşması gerekir.

Yirminci yüzyıla felsefeciler güzel problemini kavramsal çözümleme problemi olarak ele almaya başlamışlardır. 

Çağdaş estetistikçilerden Guy Sircello güzelin ilkelerinin bulunabileceğini iddia ederek yeni bir güzellik kuramı ortaya atmıştır.

Sircello'ya göre hiç bir özellik kendi başına, genel olarak güzel değildir. Belirli bir nesneye uygulandığında ancak bir güzel olabilir.

1975'te yayınlanan "Yeni Bir Güzellik Kuramı" adlı yapıtında Sircello ağırlıklı olarak "renk güzelliği"ni araştırmıştır. Ona göre, limonun ekşiliği, tuvalet kokusu, sümüklüböceğin yapışkanlığı gibi örnekleri niteliksel derece özellikleri olarak kabul edilir.

Alexander Nehamas'ın tam bir tanım ni­teliğinde olmasa da güzele dair yorumuna kısaca bakarak bu bölümü tamamlaya­lım. Ona göre güzel, bir "mutluluk vaadidir". Bu ifadeyi Baudelaire'den almış olan Nehamas'a göre "mutluluk vaadi" şu anlama gelmektedir: Biz bir nesneyi bizi ken­disiyle ve ilgili nesne ağıyla süre giden bir uğraşın içine çektiğinde güzel buluruz. Bu ağlar kişiseldir ve evrensel geçerlilik beklentisini karşılamazlar. Ancak Nehamas'a göre mutluluk vaadi yine de sanat deneyimi için vazgeçilmezdir.

Sibley'e göre bir eseri estetik olmayan özelliklerden yola çıkarak tasvir etmek estetik özelliklerle ilgili bir tasvire yol açmaz. Ancak eserin estetik özelliklere sahip olduğu iddiasını desteklemek için estetik olmayan özellikler kullanılabilir. Örne­ğin, bir resmin soluk renklere ve yuvarlak çizgilere sahip olması onu zarif yapmaz. Diğer taraftan, bir kimse resmin zarif olduğu iddiasını desteklemek üzere resmin solgun renklere ve yuvarlak çizgilere sahip olması özelliklerine işaret edebilir. 

Estetik Deneyim: Tamamlanacak ya da tamamlanmış bir süreci temsil eder. Deneyimler "deneyim olma" bakımından aynı olsalar da birbirlerinden ayırt edilebilir özellikleri vardır.

Estetik Özne: Estetik bir tutumla estetik deneyim yaşayan, estetik nesneleri değerlendiren, yorumlayan, eleştiren kişidir.estetik bir tutumla estetik deneyim yaşayan, estetik nesneleri değerlendiren, yorumlayan, eleştiren kişidir. 

Estetik Nesne: Estetik deneyimin nesnesi, estetik öznenin yöneldiği nesnedir.

Estetik deneyim konusunda iki yaygın görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden biri biçimcilik diğeri ise bağlamcılıktır. Biçimcilik, estetik deneyimin nesnesini bi­çimsel özellikler olarak kabul eder. Renk, şekil, çizgiler, ses, yapı, kalıp gibi özel­likler biçimseldir. Buna göre bir kişinin estetik deneyim yaşaması dikkatinin ilgili nesnenin biçimsel özelliklerine yönelmesini gerektirir.. Biçimcilerin anladığı türden bir estetik dene­yim aynı zamanda kişinin söz konusu nesneyle kendisi arasına mesafe koyması an­lamına gelmektedir. Başka bir deyişle, deneyimi yaşayacak olan kişinin her türlü görüşünü, düşüncesini, inançlarını, istek ve hedeflerini bir kenara koyması bekle­nir. Böylelikle biçimciliğe göre estetik deneyim nesnelerin algılanabilir olan özel­likleri üzerinden değerlendirme yapmaktadır. 

Bağlamcılık: Biçimciliğin tam tersidir. Estetik deneyim için biçimsel özellikler tek başına yeterli olmaz, içerik son derece önemlidir. Hatta bağlamcılara göre kimi durumlarda içerik biçimden çok daha önemli olabilir. İçeriğe dikkat etmek, ilgili nesneyle araya mesafe koymamaktır. 

26 Temmuz 2015 Pazar

Darwin'in Evrim Kuramından Pragmatizme: Peirce ve Dewey

FELSEFE Ders Notları 3
Çağdaş Felsefesi 1
Darwin'in Evrim Kuramından Pragmatizme: Peirce ve Dewey


19. yüzyılda yaşanan bilimsel gelişmeler arasında, Batı Felsefesi'ni derinden etkileyen en önemli kuramlardan birisi, hiç şüphesiz, Darwin'in geliştirdiği evrim kuramıdır. Bazıları, Darwin'in bu kuramını Newton'un mekanik kuramı ile karşılaştırmakta ve Newton'un madde ve kuvvetler hakkında geliştirdiği fikirlere benzer biçimde, Darwin'in canlıların değişimi ve çeşitlenmesini açıkladığını iddia etmektedirler.

Darwin teorisine göre genlerde tesadüfen meydana gelen değişimler, bireylere çevreye uyum süreçlerinde farklı avantajlar sağlar ve çevreye en iyi uyumu sağlayan (doğal seçilim sonucu) hayatta kalır.

Bu kuramın felsefi bilimsel tartışmalar bakımında farklı sonuçları olmuş: Örneğin, İngiliz düşünür Herbert Spencer bu düşünce biçimini tarihe ve topluma uygulayarak toplumsal darwincilik adı verilen kuramı, psikoloji alanında William James işlevsellik kuramını geliştirmiştir. 

İşlevselcilik Kuramı: Zihinsel süreçleri ve davranışları organizmanın çevresiyle uyum süreci içerisinde ele almayı ön plana çıkarmaktadır. Davranışcılığın gelişmesinde belirleyici etkisi olmuştur. 

Charles Sanders Peirce (1839-1914)
Peirce, gerçekliğin özü itibariyle zihinsel bir içeriği olduğunu ve akli bir amaca doğru değindiğini savunmuştur.

Peirce genel olarak hassas ölçümleme konusuyla ilgilenmiş, sarkaçlar kuramına katkılarda bulunmuş 1886 da mantıksal işlemlerin elektrik devreleri tarafından gerçekleşebileceğini iddia etmiş, modern bilgisayarların işleyişini henüz o zaman ön görmüştür.

Peirce erken yaşlarda felsefe de mantık ve olasılık kuramı üzerine ilgilenir. Kant ve Hegel'in metinleri üzerinde çalışır.  

Aristoteles mantığının aşılıp günümüz mantığının gelişmesi 19. Yüzyılın ikinci yarısında özellikle Gottob Frege'nin katkılarıyla olmuş, öte yandan Peirce'ın da çalışmalarının da etkisi tartışılmaz. 

Frege özellikle tümdengelimsel mantığın ayrılmaz parçası olan niceleme mantığını geliştirmiş Peirce de bunun üzerinde çalışmalar yapmış. Öte yandan Peirce'in ilgisi bunlarla sınırlı kalmamış ve bilimlerin gelişimi açısından son derece önemli olan tümevarım mantığı konusunda da özgün çalışmalar yapmış. Ayrıca olguları en iyi biçimde açıklamaya çalışan abdüktif konusu ile de ilgilenmiş. Bilim ve mantığa olan bu ilgisinin yanında Peirce ayrıca metafiziksel bir dizgede geliştirmiş. Peirce gerçekliğin özü itibariyle zihinsel bir içeriği olduğunu ve akli bir amaca doğru devindiğini savunmuştur.

Abdüktif: Akıl yürütme ile en iyi açıklamaya ulaşma anlamına gelir.

Pragma: Amel ya ada fiil anlamına gelen yunanca sözcüktür.

25 Temmuz 2015 Cumartesi

HTML5 Yeni Form Özellikleri

HTML Dersleri    
HTML5 Yeni Form Özellikleri

HTML5 <form> ve <input> için birkaç yeni özellik içerir.

HTML5  <form> için yeni özellikler:

<form> ve <input> autocomplete özelliği: Bir form yada input alanının autocomplete'sinin açık olup olmadıgını kontrol eder. autocomplete açık olduğunda, tarayıcı kullanıcının önceden girdiği değerlere göre alanları tamamlar. Autocomplete özelliği <form> ve takip eden <input> tipleri ile çalışır:text, search, url, tel, email, password, datepickers, range ve color. 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#" autocomplete="on">
 İsim:<input type="text" name="isim"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="soyad"><br>
 E-Posta: <input type="email" name="eposta" autocomplete="off"><br>
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari, Firefox ve IE tarafından desteklenmektedir. 

NOT: Bazı tarayıcılarda bu örneğin çalışması için "otomatik tamamlama" özelliğini aktifleştirmeniz gerekebilir.  

<form> novalidate özelliği: Bir boolean özelliktir. (TRUE - FALSE) Var olduğunda, form gönderildiğinde <input> elementinin doğrulanıp doğrulanmayacağını belirler.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#" novalidate>
E-Posta: <input type="email" name="user_email">
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Safari ve IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir. 

HTML5 <input> için yeni özellikler:

<input> autofocus özelliği: Bir boolean özelliktir. (TRUE - FALSE) Var olduğunda, tarayıcının <input> elementine sayfa yüklendiğinde otomatik olarak odaklanmasını belirler.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 İsim:<input type="text" name="ad" autofocus><br>
 Soyisim: <input type="text" name="soyad"><br>
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.  


<input> form özelliği: Bir <input> elementinin hangi form ya da formlara ait olduğunu belirtir.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#" id="form1">
İsim: <input type="text" name="ad"><br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>
Soyisim: <input type="text" name="soyad" form="form1">

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari, Opera ve Firefox tarafından desteklenmektedir.


<input> formaction özelliği: <input> elementinin formun action özelliğini değiştirmesini sağlar. bir form gönderildiğinde giriş denetimi (input control) işleyecek bir dosyanın url'ni belirtir. Bu özellik type="submit" ve type="image" ile kullanılır.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="form.php">
 İsim: <input type="text" name="ad"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="soyad"><br>
 <input type="submit" value="Submit"><br>
 <input type="submit" formaction="admin.php" value="Submit as admin">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

<input> formenctype özelliği: form-data'nın sunucuya gönderilirken nasıl şifrelenmesi gerektiğini belirtir.  formun enctype özelliğini değiştirmesini sağlar. Bu özellik type="submit" ve type="image" ile kullanılır.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="post_enctype.php" method="post">
 İsim: <input type="text" name="ad"><br>
 <input type="submit" value="Gönder">
 <input type="submit" formenctype="multipart/form-data" value="Multipart/form-data Olarak Gönder">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

HTML5 Yeni Form Elementleri

HTML Dersleri   
HTML5 Yeni Form Elementleri

Bu dersimizde HTML5'in yeni form elementleri olan <datalist>, <keygen> ve <output> elementlerini inceleyeceğiz.

<datalist> Elementi: Düzenlenebilir elementlere otomatik tamamlama (autocomplete) drop-down özelliği sağlamak için yani input elementlerine ön tanımlı değerler vermek için kullanılır. 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     <title>DATALIST ORNEK</title>
</head>
 
<body>
<p>
   <input type="text" name="ARA" id="ARA" placeholder="GIRIS YAP" list="ARA_LIST" autocomplete="off">
   <datalist id="ARA_LIST">
        <option>JAVA</option>
        <option>C SHARP</option>
        <option>PASCAL</option>
        <option>COBOL</option>
   </datalist>
</p>
 
</body>
Bu özellik Safari ve IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir. 

Örneğimizde <datalist> elementi bilgi girişinde kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla bir drop down menu içinde bilgi giriş seçeneklerini listelemiştir. Ayrıca bir harf girilirse, menüdeki sadece o harf ile ilişkili seçenekler listelenecektir. <datalist> kullanmak için <datalist> elementinin id'si ile input etiketinin list özniteliği aynı değerlere sahip olmalıdır.

<keygen> Elementi: Formlar için bir çift anahtar oluşturur. Yani bir form içerisinde bir anahtar çifti (key-pair) jeneratörü belirtir. Daha basit açıklamak gerekirse kullanıcılara kimlik doğrulaması yapmak çin güvenli bir yol sağlar. Form gönderildiğinde 2 ayrı key üretilir, bir özel (private key) ve bir açık (public key). Özel key yerel olarak depolanırken, açık key sunucuya bir istemci sertifikası üretip kullanıcı doğrulaması yapması için gönderilir.
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Kullanıcı Kontrolü</title>
  </head>
  <body>
    <form action="keygen.php" method="post">
      Kullanici Adi: <input type="text" name="text">
      Kodlama: <keygen name="key">
      GONDER:<input type="submit" name="submit" >
    </form>
  </body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari, Firefox ve Opera tarafından desteklenmektedir. 

<output> Elementi: Bir işlemin sonucunu temsil eder. Yani formdaki elemanların değerleri kullanılarak bir hesaplama yapılır ve bu hesaplamanın sonucu yine formda kullanılacak olursa output elemanı kullanılır. 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">0
<input type="range" id="a" value="50">100
+<input type="number" id="b" value="50">
=<output name="x" for="a b"></output>
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari, Firefox ve Opera tarafından desteklenmektedir.

Hristiyan Orta Çağı ve Augustinus

FELSEFE Ders Notları 4
Tarih Felsefesi 1
Hristiyan Orta Çağı ve Augustinus

Orta Çağ Kültürünün ve Felsefesinin Temel Özellikleri
Plotinos: Yeni Platonculuk adı verilen akımın başlıca filozofudur. Mistik - Panteist bir düşünce ortaya atarak her türlü maddeciliğe tutarlı biçimde karşı çıkmıştır.  Geliştirdiği düşünceler için her zaman Platon'u model aldığını ve öğretisini Platon'un felsefe sisteminden yola çıkarak oluşturduğunu ifade eden düşünürdür. Platinos'a göre gerçek, maddeden oluşmaz; salt tinsel niteliktedir. 

Plotinos Panteizmin felsefe tarihinde bilinen başlıca temsilcilerinden biridir.

Panteizm: Kökeni Yunancaya dayanan, dilimize tüm tanrıcılık biçiminde de çevrilen metafizik anlayıştır. Panteizmde, her şey Tanrı'nın bir parçası olarak kabul edilir, Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır.

Platinos'a göre tüm var olanlar, "Bir"in kendisinden taşması sonucu il Akıl'ı, onun evren ruhunu, evren ruhunun tek tek ruhları ve son olarak da ruhların maddeyi meydana getirmesi sayesinde oluşmuşlardır.

Türüm Teorisi - Sudür Teorisi: Varlık hiyerarşisinde en alt basamak olarak kabul edilen maddi her şey, aslında Bir'den bir zerre taşımaktadır düşüncesinin yer aldığı öğretidir.

HTML5 (Input) Tipleri

HTML Dersleri   
HTML5 (Input) Tipleri

HTML5 formlar için bir kaç yeni input tipine sahiptir. Bu yeni özellikler daha iyi kontrol ve doğrulama olanağı sağlar. HTML5 ile gelen bu yeni input tiplerini gelişmiş tarayıcılar destekler. Ancak desteklemeyen tarayıcılar bu yeni inputları normal text alanları gibi görmektedir. Şimdi HTML5 ile birlikte gelen input tiplerini birlikte inceleyelim..

color Input Tipi: Giriş alanının bir renk içermesi için color kullanılır. 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Bir renk seçin: <input type="color" name="renksec"><br />
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome ve Opera tarafından desteklenmektedir.

date Input Tipi:  Tarih seçmemize yardımcı olur.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Doğum günü: <input type="date" name="dogumgunu">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir.

datetime Input Tipi: Tarih ve Saat seçmemize yarar.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Tarih ve Saat: <input type="datetime" name="tarihsaat">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir.

datetime-local Input Tipi: Bir tarih ve saat seçmenizi sağlar (time zone olmadan).
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Toplantı Günü (tarih ve saat): <input type="datetime-local" name="tdaytime">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir.

email Input Tipi:  Form giriş alanında bir e-posta adresi olması gerektiğinde kullanılır.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 E-Posta: <input type="email" name="eposta">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

month Input Tipi:  Kullanıcının bir ay ve yıl seçmesine olanak verir.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Ay ve yıl: <input type="month" name="Ayyil">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir.

number Input Tipi: Input alanı numerik bir değer gerektirdiği zaman kullanılır. Ayrıca hangi sayıların kabul edilebileceğini belirtebilirsiniz.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Miktar girin (10 ve 20 arasında): <input type="number" name="quantity" min="10" max="20">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Safari ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

search Input Tipi:  Arama işleri için search tipi giriş kullanılır. (bir search alanı tipik bir metin (text) alanı gibi davranır)
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Google'da ara: <input type="search" name="googlesearch"><br />
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome ve Safari tarafından desteklenmektedir.

url Input Tipi: Bir giriş alanı bir URL bağlantısı içerecekse kullanılır. Bu özellik form gönderildiği sırada doğrulanır. 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#">
 Ana sayfanızı ekleyin: <input type="url" name="anasayfa">
 <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

range Input Tipi: Belirli bir aralıkta olan bir sayıyı seçmenizi sağlar Hangi sayıların kabul edilebileceğini belirtebilirsiniz: 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="#" method="get">
Puanlar: 0<input type="range" name="points" min="1" max="10">10
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>
Bu özellik Chrome, Firefox ve Opera tarafından desteklenmektedir. IE tarafından v9 öncesinde desteklenmemektedir.

NOT: Kullanmış olduğunuz web tarayıcının HTML5 desteğini html5test.com adresine girerek test edebilirsiniz.

24 Temmuz 2015 Cuma

HTML5 Yeni Semantik Elementler

HTML Dersleri  
HTML5 Yeni Semantik Elementler

HTML5'in özellikleri incelendiğinde, birçok yeni etiketin eklendiğinden bir önceki HTML5 Giriş dersinde kısaca bahsetmiştim. Bu dersimizde semantik (anlamsal) etiketlerden bahsedeceğim.

Peki nedir bu semantik ve semantik olmayan elementler. Semantik Elementler kısaca anlamı olan elementler. Anlamdan kasıt semantik bir element hem tarayıcıya hem de geliştiriciye kendisinin anlamını açıkça belirten element demektir. Daha basit açıklamak gerekirse <form>, <table>, ve <img> elementleri içeriği açıkça belirtirler yani birer semantik elementtirler. Semantik olmayan elementlere ise <div> ve <span> gibi içerik hakkında bir şey söylemeyen elementleri örnek verebiliriz.

Klasik HTML ve Semantik HTML5 Sayfa Yapıları
Günümüzde bir çok HTML sayfası resimdeki HTML sayfa yapısı standardında kodlanmıştır. HTML5 buna daha anlamlı bir çözüm buluyor. Bu hem Tarayıcı, hemde sitenizi indexleyen botlar için daha anlamlı bir yapı demek oluyor.

<header>: Sitenin en üst kısmını içine alır.
<nav>: Menüler içindir.
<section>: Genel bölümleme öğesidir.
<article>: Makale, deneme tarzı yazıları kapsar.
<aside>: Ana içerikten ayrı yazılan kısımdır.
<figure>: Çeşitli medya içeriği gruplarını belirler.
<figcaption>: <figure> elementinin başlığını belirler.
<footer>: Sitelerin en alt kısmını içine alır.
<details>: Detay bilgisi içerir.
<summary>: Detay bilgisi başlığını içerir.
<mark>: Yazı içerisinde özellikle üstünde durulan kelimeleri belirler.
<time>: Tarih, saat verilerini kapsar.

<header> Elementi: <header> elementi bir sayfa veya bir kısmın (section) başlık alanını belirtir. Sadece başlık yazılacaksa <h1> den <h6> ya kadar olan başlıklardan biri yeterlidir. Başlığı temsil eden başka öğelerde varsa <header> etiketi kullanılmalıdır. Bu etiket bir sayfada birden fazla kullanılabilir.
<header>
 <h1>Başlık Alanı</h1>
 <h2>Sitemizin Tanımı</h2>
</header>
 
<article>
 <header>
  <h1>Tarayıcılar</h1>
 </header>
 <p>Chrome, Internet Explorer, Firefox</p>
</article>

<nav> Elementi: Navigasyon bağlantıları olan sayfalar için kullanılır ama sayfadaki tüm linkler bu element içinde olmak zorunda değildir. Gezinti bağlantıları, menüler veya içerik listesi...
<nav>
<a href="/html/html5-giris.html/">HTML5 Giriş</a><br>
<a href="http://www.google.com/">GOOGLE</a><br>
</nav>

<section> Elementi: Genel bölümleme öğesidir. <section> elementi içinde içinde başlığı ve bir yazısı olan bir makale olabilir. Eğer section elementi bir başlık ile başlamamışsa yanlış kullanılmış demektir. İstisnası aside veya nav yerine kullanılan section lardır.
<section>
 <h1>Bölüm 1</h1>
 <p>Bu bölüm personel listesini içermektedir.</p>
</section>

<article> Elementi: Bir makale ya da yazı alanını temsil eder. Kullanılabileceği örnekler; Blog Sayfalarındaki yazılar, Haber'in özeti, yorumlar, makaleler vs. gibi.
<article>
 <header>
  <h2>Makale Başlık</h2>
  <p><time datetime="2015-07-24T22:29:26+00:00">24-07-2015</time></p>
 </header>
 <p>Makale yada özetin bulunduğu bölüm</p>
</article>

<aside> Elementi: <aside> elementi yan menü olarak kullanılır. <aside> onu kapsayan içerikle yüzeysel bir bağlantısı olan içeriğe denir.
<article>
 <h2>C Programlama Dersleri</h2>
 <p>C Programlama Dersleri Konunun Anlatımı</p>
  <aside>
   <!--Bu bölüm yazı ile doğrudan ilişkilidir ama yazının devamı değildir -->
   <h3>Benzer Dersler</h3>
   <ul>
    <li>C Programlama Değişkenler</li>
    <li>C Programlama Veri Tipleri</li>
   </ul>
  </aside>
</article>
<aside>
 <!--Bu bölüm yazı ile doğrudan ilişkili değildir. Sitenin kendisiyle ilişkisi vardır. -->
 <h2>Kategoriler</h2>
  <ul>
   <li><a href="/cprogramlama/">C Programlama</a></li>
   <li><a href="/sql/">SQL</a></li>
   <li><a href="/html/">HTML</a></li>
   <li><a href="/php/">PHP</a></li>
  </ul>
</aside>

<figure> Elementi:  Figure elementi kod tarayıcı tarafından yorumlandığında, ekranda görsel olarak bu koda ait herhangi bir nesne göremezsiniz yani bir UI'e (User Interface / Kullanıcı Arayüzü) sahip değildir. Figure resim (img), çizim (svg) gibi elemanları belirtmek için kullanılan etikettir. Arama Motoru Örümcekleri tarafından kaynak kodun okunmasını kolaylaştırır.
<figure> 
   <img src="resim1.jpg" alt="Resim Açıklaması"/> 
   <img src="resim2.jpg" alt="Resim Açıklaması"/> 
   <img src="resim3.jpg" alt="Resim Açıklaması"/> 
</figure> 

<figcaption> Elementi: <figure> etiketinin başlığını tanımlamamızı sağlar, figure kullanılan bir kodda figcaption kullanmak zorunda değilsiniz, w3c açısından böyle bir mecburiyet yok.
<figure> 
  <img src="resim1.jpg" alt="Resim Açıklaması"/> 
  <img src="resim2.jpg" alt="Resim Açıklaması"/> 
  <img src="resim3.jpg" alt="Resim Açıklaması"/> 
  <figcaption>Buraya resimlerle ilgili açıklama girilir.</figcaption> 
</figure>  

<footer> Elementi: Bir sayfa veya bir kısım için alt bilgi belirten bölümdür. <footer> elementi genelde sitenin / yazının yazarını, telif hakkını, iletişim bilgileri vb. içerir. Bir sayfada bir kezden fazla kullanılabilir.
<footer>
 <p>Yazan: İbrahim BAYRAKTAR</p>
 <p><time pubdate datetime="24-07-2015"></time></p>
</footer>

<details> Elementi: Sayfa içindeki uzun yazılarımızı kategorize etmek için kullanırız. <summary> elementi ile başlık bilgisi girilir ve details ile içerik belirlenir.
<details>
 <summary>Copyright 2013-2015.</summary>
 <p> - by İbrahim BAYRAKTAR. Tüm Hakları Saklıdır.</p>
 <p>Bu web sitesindeki tüm içerik ve grafikler .....lisansı ile korunmaktadır.</p>
</details> 

<mark> Elementi: Bazen cümle içindeki bir kelimeyi ya da sözcük öbeğini fosforlu kalemle çizilmiş gibi önplana çıkartmak isteyebiliriz. Bunun için <mark> etiketini kullanabiliriz.
<p>Bu cümledeki vurgulanmış kelime <mark>cümle</mark>dir.</p>

<time> Elementi: Gregoryan takvimine göre saat veya tarih tanımlar. <time> etiketinin tarayıcılar üzerinde görsel olarak bir etkisi yoktur.
<p>Her sabah <time>07:00</time> gibi kalkarım.
<p>Özel bir gün <time datetime="2016-06-21">Babalar Günü</time>'ne az bir zaman kaldı.</p>

HTML5 Elementler ile ilgili Faydalı Linkler

HTML5 Giriş

HTML Dersleri 
HTML5 GirişHTML5, World Wide Web Consortium W3C (W3C Web'in standartlarını belirleyen ve geliştiren uluslararası bir topluluk.) ile Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) işbirliğidir.  

HTML5, internet'in çekirdek teknolojilerinden HTML işaretleme standardının beşinci sürümüdür. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Opera tarayıcılarının güncel sürümleri tarafından desteklenmektedir. HTML5, HTML dili için yeni stratejiler ve hedefler ortaya koyan ve farklı web tarayıcıları için standardizasyon sağlayan yeni nesi bir sürüm olarak karşımıza çıkmaktadır.  HTML geliştikçe gelişti ve yıllar geçtikçe CSS'in yeni özellikleri ile birlikte dördüncü sürüme kadar geldi. HTML4 her ne kadar yeterli gibi gözükse de CSS ile yazılan fazladan kodlar hatalara sebep oluyordu ve bunu önlemek için HTML5 geliştirildi. HMTL5 ile HTML dilinin işlevselliği, sunum ve programlama gücü artmıştır. Sadeleştirilmiş, düzeltilmiş HTML4 ve XHTML dillerinin son sürümüdür.

HTML5 ile gelen esnek yapı kod hatalarını en aza indiriyor hatta görmezden geliyordu. XHTML'deki küçük/ büyük harf duyarlılığı kalkmıştı. Bununla birlikte çok fazla kod sorunu kısmen çözüldü. CSS ile olan uyum sorunu düzeltildi ve beraberinde getirdiği yeni etiketler ile hem içerik ve görsele hem de arama motorlarına büyük kolaylıklar sağladı. HTML5 hala geliştirilme aşamasında olsa da bugün birçok web tasarımcısı artık bu yeni sürümü tercih etmektedir. Kısmen daha az kod yazma olanağı verse de HTML5 asıl gücünü PHP, ASP, ASP.net gibi web programlama dillerinden, JavaScript betik dilinden ve CSS'ten almaktadır.

HTML5 Neler Sunuyor?
 • Yeni Elementler
 • Yeni Özellikler (Attributes)
 • Full CSS3 Desteği
 • Video ve Ses
 • 2D/3D Grafikler
 • Yerel Depolama
 • Yerel SQL Veritabanı
 • Web Uygulamaları
HTML5'in Temel Yapısı

HTML5 <!DOCTYPE> Tanımlaması: HTML dosyamızın HTML5 özelliklerinde olacağını tanımlamak için şu etiket kullanılır.
<!DOCTYPE html> 

<!DOCTYPE> Nedir?
DOCTYPE'ın açılımı Document Type'dır yani Türkçe söyleyecek olursak Belge Tipi anlamına gelmektedir. Sayfa başında DOCTYPE kullanarak tarayıcıya o sayfanın hangi tipte bir belge olduğunu söylemiş oluyoruz.

<!DOCTYPE> Neden Gereklidir? 
HTML'in yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda belli bir standart yoktu. O yüzden tarayıcılar kendi standartlarını oluşturmaya başlamıştı. W3C kuruluşu kurulduktan sonra web dünyasına belli standartlar getirildi. DOCTYPE ile de belgemizin hangi standartlarda olduğunu tarayıcıya bildiriyoruz ki belgemizi ona göre işlesin.
Temel özeliklere sahip bir HTML5 dosyası örneği:
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Başlık</title>
</head>

<body>
İçerik......
</body>

</html> 

Bir HTML5 belgesi her zaman <!DOCTYPE> etiketi ile başlar ve ardından diğer etiketler tanımlanır. HTML5 ile belge türünü ayarlamak için kullanılan <!DOCTYPE> etiketi eski sürümlerdeki tanımlama karmaşasını kaldırmış  ve geriye doğru bir uyumluluk sağlamıştır. 

Şimdi önceki HTML sürümlerinde kullanılan <!DOCTYPE> tanımlamalarına bakalım ve HTML5 ile nasıl kısa ve kullanışlı bir hale geldiğini görelim.

XHTML 1.0 Transitional <!DOCTYPE> Tanımlaması
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
XHTML 1.0 Strict <!DOCTYPE> Tanımlaması
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
HTML 4.01 Transitional <!DOCTYPE> Tanımlaması
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
HTML5 <!DOCTYPE> Tanımlaması
<!DOCTYPE html> 
Gördüğünüz gibi HTML5 öncesi <!DOCTYPE> tanımlamaları oldukça uzun. Belge içerisinde <!DOCTYPE> tanımlası yapmazsak tarayıcı sayfayı Quirks Modda çalıştıracaktır.  Bir tarayıcı sayfayı Quirks Modda çalıştırır ise W3C standarlarına bağlı kalınmaz. Yani sayfa görünümü ve elemanların yerleşimi kullanılan tarayıcıya bağlı değişiklik gösterebilir. 

<!DOCTYPE> tanımlası bu noktada çok önemli. Tanımlama yapılmış ise tarayıcın sayfanın Standart Modda değerlendirilmesini ve göstermesini sağlamış oluyoruz. Bu mod HTML4 bildirimin no quirks mode olarak adlandırılmıştır. 

Kısaca <!DOCTYPE> etiketi ve farkını açıkladıktan sonra temel HTML5 kavramlarına devam edelim.

Character Set Bildirimi ve UTF-8
Temel örneğimizde meta etiketini head etiketleri arasında görüyorsunuz. Bu etiket sayfa hakkında tarayıcılara ve arama motorlarına bir takım bilgiler sunmaktadır. Bu etiketin charset özelliği ise sayfada kullanılan karakter kümesini tanımlamamızı sağlayan parametredir.
<meta charset="UTF-8">
Eski HTML sürümlerinde charset kullanımı yine daha zor ve uzundu, Örneğin:
HTML<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

HTML5'de artık desteklenmeyen HTML elementleri: <acronym>, <applet>, <basefont>, <big>, <center>, <dir>, <font>, <frame>, <frameset>, <noframes>, <s>, <strike>, <tt>, <u>, <xmp> 

Yeni Gelen Elementleri:  <canvas>, <audio>, <video>, <progress>, <caption>, <header>, <nav>, <footer>, <article>, <aside>, <command>, <datalist>, <details>, <embed>, <figcaption>, <figure>, <hgroup>, <keygen>, <mark>, <meter>, <nav>, <output>, <rp>, <rt>, <ruby>, <section>, <source>, <summary>, <time>  

Bu elementlerin bir çoğunun işlevlerini az çok isimlerinden anlamışsınızdır. sonraki derslerde bu elementleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

HMTL5 Faydalı Linkler

Antik Çağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı

FELSEFE Ders Notları 4
Tarih Felsefesi 1
Antik Çağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı

Homeros ve Hesiodos
İlyada ve Odysseia, Homeros'un bilinen en önemli iki destanıdır. Bu destanlarda kahramanlık, din ve gelenek konuları ağırlıklı olarak yer tutmaktadır.

Hesiodos, MÖ 8. yüzyılda yaşamış olan, Antik yunan tarih düşüncesini ana hatlarıyla ortaya koyan ilk düşünürdür.

Hesiodos'un yapıtları: Theogonia, İşler ve Günler

Hesiodos; zaman ilerledikçe insanların tanrılardan uzaklaştıkları, bozuldukları ve kötüleştikleri görüşündedir. Hesiodos "İşler ve Günler"  adlı eserinde insanın geçmişi ve geleceği konusunda kendi öngörülerini ele almıştır.  

Thegonia'da evrenin oluş sürecini,  tanrıların özelliklerini ve görevlerini, insanın ortaya çıkışını ele almış, tanrıların tarihini anlatmıştır. 

Hesiodos'un Çağlar Öğretisi
Hesiodos çağlar öğretisinde çağlar ve çağların özellikleri üzerinde durmuştur. 
 • Altın Soylular Çağı - Altın Çağ: İnsanları en mükemmel olan çağ.
 • Gümüş Soylular Çağı - Gümüş Çağ: Bu çağ'da doğan çocuklar yüzyıl boyunca çocuk kaldıktan sonra başlarıdertten kurtulmayan, ölçüsüz,, saygısız, kavgacı kişiler olurlarmış.
 • Tunç Soylular Çağı: İşleri güçleri saldırmak ve öldürmek olan, korkunç, kuvvetli, sonunda birbirlerini yok etmiş olan insanların çağı.
 • Dördüncü Soy: Zeus'un yarattığı yeni nesil, tunç ve gümüş çağının insanlarından daha doğru, daha yürekli, yarı tanrısal özelliklere sahip olmuş, çetin savaşlarda büyük kargaşalarda yaşama veda etmişlerdir. Hesiodos'a göre bu nesilden bazılarını Zeus Okeanos'un çevresindeki adalara yerleştirmiş ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamıştır.
 • Beşinci Soy (Demir Soyu): Hesiodos'un yaşadığı çağ. Hesiodos, beşinci soy'un, insanlarını gündüzleri didinip ezilen, geceleri kıvranan, sürekli belalarla uğraşan, çok az sevinç yaşayan kimseler olarak anlatmıştır.
 • Altıncı Soy: İnsanları en bozulmuş ve en kötü toplumlardan oluşan çağ. Hesiodos kendinden gelen soyu insanlığın çöküşü olarak görmüştür. Güçlü olanın haklı sayıldığı, kötülerin ve halaksızların sürekli arttığı bir ortamda utanma duygusu kalanlar tanrılara sığınırken, insanlar acılarla baş başa kalacaktır.
Pindaros
Pindaros, Olympian Odes'da Rodos'un efsaneye dayalı tarihini anlatmıştır.Pindaros Antik Yunan medeniyetinin ozan - düşünürlerindendir.  İlk kez tarih olaylarını zaman boyutunda değerlendirmiştir.

Tarih Felsefesi Nedir?

FELSEFE Ders Notları 4
Tarih Felsefesi 1
Tarih Felsefesi Nedir?


Tarih Felsefesinin Anlamları
Eski Yunancadaki historein sözcüğü araştırma yoluyla bilme ve öğrenme, hikayeleme ve tarih anlamlarına gelmektedir.

İslam medeniyetlerinde tarih, tanık olunmuş olayları kayıt altına almak üzere yıllıklar yazma anlamında kullanılmıştır. 

Ayhan Bıçak'a göre tarih, şimdi ile geçmiş arasındaki ilişkilerin nasıl olduğunu gösteren yol haritasıdır.

Tarihin Çağımızdaki Anlamları
 • Zaman Dizinsel Anlam (Kronolojik)
 • Geçmişin tümü olan tarih
 • Geçmişe ilişkin araştırmalar yapan bir çalışma alanı olarak tarih
Vico, ilkel insanın başlattığı gelişmelerden ne çıkacağını önceden gördüğü fikrini temelsiz bulmaktadır. Vico'ya göre tarih salt insan zihninin bir ürünü değildir, insan doğası ancak tarih aracılığıyla anlaşılabilmektedir.

Raymond Aron, tarihe dar anlamıyla insan geçmişinin bilimi, geniş anlamıyla kültürün, türlerin, gökyüzünün ve yeryüzünün araştırılması tanımını getirmiştir. Bu tanımlamayı yaparken de doğa ve insan ilişkisini göz önünde bulundurmuştur.

Excel’de ayırıcıları kullanmadan hücre içeriğini nasıl dağıtabiliriz?

Bu işlemi gerçekleştirmek için Excel’de MID Formülü (Türkçe Office için karşılığı PARÇAAL) kullanacağım. MID ( PARÇAAL) kullanımı hakkında bilgi için Excel’de Metinden Belirli Sayıda Karakter Alma | MID - PARÇAAL Formülü başlıklı yazıma gözatabilirsiniz.

Örnek 1: A1: BAYRAKTAR A2: 35660633 A3: HP4340S içeriklerini sütun bazlı dağıtalım.

Örneğimizde Adı "A1,A2,A3" hücre içeriklerini sütunlara dağıtmak için ilk olarak B1 hücresine gelip formülüzü girelim: =MID($A1;COLUMNS($A$1:A1);1)


Ardından dolgu boş hücreleri işaretleyene kadar hücrelerin üzerine doğru sürükleyin ve A1 hücresindeki içeriğin J1 hücresine kadar birer birer dağıtıldığını göreceksiniz.


Aynı  şekilde sürükleme işlemini yaptığınız her sütün için formül geçerli olacaktır.


Örnek 2: A1: BAYRAKTAR b2: 35660633 A3: HP4340S içeriklerini satır bazlı dağıtalım.
Satır bazlı  dağıtmak için ilk olarak A2 hücresine gelip formülüzü girelim: =MID($A$1;ROW($A1:A1);1) kullanücresine gelip bu formülüzü girelim: =MID($A1;COLUMNS($A$1:A1);1) 
Ardından yine dolgu boş hücrelerini işaretleyene kadar hücrelerin üzerine satır bazında sürükleyin. Sürükleme işlemini yaptığınız her sütün için formül geçerli olacaktır.
NOT: Örnekler MS Office Excel 2013 İngilizce üzerinde yapılmıştır. Türkçe Office üzerinde MID yerine PARÇAAL ROWS ve COLUMNS ifadeleri yerine ise SATIRSAY - SÜTUNSAY kullanınız.

23 Temmuz 2015 Perşembe

HTML Meta Etiketleri (Meta Tags)

HTML Dersleri  
HTML Meta Etiketleri (Meta Tags)

Sayfanın HEAD alanında kullanılan meta etiketleri (tags) tarayıcılara, arama motorlarına, robotlara, link analiz vb. programların hepsine sayfa hakkında ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar. Bu bilgiler, meta etiketinin name özelliğinin ismini, content özelliğinin değerini oluşturduğu isim-değer çifti olarak sağlanır. Kısaca bu etiketler bir web sayfasında bilgi vermek ve browserları yönlendirmek amacıyla kullanılır.

Meta Etiketlerinin SEO Etkisi
Meta etiketleri eski dönemlerde SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) için çok büyük önem taşımaktaydı. Keywords ve description meta etiketlerine yazılan bir kelimede sitenin sayfa arama motorundaki yerini alabiliyordu. Fakat arama motorlarının zamanla gelişmesinden dolayı artık meta etiketleri aracılığı ile arama motorlarında bir yerlere gelebilmek durumu tarih oldu. Bu durum özellikle Google açısından böyledir.

Meta etiketleri içerdiği kelimelerde üst sıralara taşıma etkisini yitirmiştir fakat bir web sayfası için her zaman önemli bir öğe olma niteliğini yitirmeyecektir. Meta etiketlerini kullanarak üst sıralara çıkmak beklenemez fakat meta etiketleri olmayan bir sayfa eksiktir. 

NOT: Tüm meta etiketleri <head> .. </head> kodları arasına yazılır. XHTML standartlarına göre, meta etiketleri > ile değil /> ile kapatılmalıdır.

Temel Meta Etiketleri ve Kullanımları (Bunların dışında da birçok meta etiketi mevcuttur.)

title: Aslında bir Meta Etiketi değildir. Fakat meta etiketi şeklinde kullanımı vardır ve aynı kategoridedir. Sayfanın başlığını verir ve Google açısından en önemli etikettir. Buraya yazılanlar tarayıcının üst bilgi kısmında, arama motorunda sayfa listelenirken ve sayfanız sık kullanılanlar gibi bir yere kaydolurken gözükecek olan kısımdır. Sayfa içeriği ile ilgili en uygun başlık yazılmalıdır. HEAD etiketi içerisine yazılır.
<title>İbrahim Bayraktars' Blog</title>

abstract: Tüm site hakkında bilgi veren cümledir. Sayfanın kısa özetinin belirtilmesini sağlar.
<meta name="Abstract" content="Site özeti" />

author: Site yapımcısının adı, iletişim bilgilerinin bulunduğu etikettir.
<meta name="author" content="İbrahim B., leucjo@gmail.com" />

copyright: Sitenin telif hakları konusunda bilgi veren etikettir.
<meta name="copyright" content="(c) 2013 İbrahim B. (ibrahimbayraktar.net) Tüm Hakları Saklıdır." />

description: Sayfa ile ilgili açıklama girilen kısımdır. Olması çok önemlidir. Çoğu zaman arama motorları açıklama kısımlarında sizin buraya yazdığınız yazıyı görüntülerler. Mümkün olduğu kadar kısa ve içerikle ilgili bilgi veren bir yazı girilmelidir.
<meta name="description" content="Sitenizin içeriği hakkında geniş bilgi" />

expires: Sitenin içeriğinin hangi tarihte zaman aşımına uğradğını arama motorlarına ileten etiket.Son geçerli olduğu tarihi GMT formatında belirtir. Sayfayı daimi olarak geçersiz kılmak için content özelliğine '0' değeri atanmalıdır.
<meta name="expires" content="Thu, 23 July 2015 20:55:05 GMT" />

keywords: Arama motorlarının temel aldığı, sitenizin içeriğini oluşturan kelimelerin bulunduğu etiket. Fazla anahtar kelimenin olması zarar getirebilir. Birkaç anahtar kelime girilmesi yeterli olacaktır.
<meta name="keywords" content="kelime1 kelime2 kelime3 kelime4 kelime5" />

content-language: Sayfanın hangi dilde yayın yaptığının, sitenin varsayılan dilini belirten etiket bilgisini verir.
<meta name="content-language" content="tr" />

content-type: Güncel sayfanın içerik tipini ve karakter setini belirtir.  Aşağıdaki örnek, sayfa içerik tipinin "text/html" ve karakter setinin "UTF-8" olarak belirtilmesini gösterir.
<meta name="content-type" content="text/html charset=utf-8" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html charset=utf-8" />
 
revisit-After Tag: Arama motorlarına, sitenin içeriğinin kaç günde bir güncellendiğini ileten etiket.
<meta name="revisit-after" content="7 days" />

refresh: Belirtilen süre sonunda belirtilen bir URL adresinin yüklenmesini sağlar. URL adresi belirtilmezse güncel sayfa adresi tekrar yüklenir.  Aşağıdaki örnek, her 10 saniyede bir güncel sayfanın tekrar yüklenmesini gösterir.
<meta name="refresh" content="10" />
 
Aşağıdaki örnek, sayfa yüklendikten 30 saniye sonra "http://www.ibrahimbayraktar.net" adresinin yüklenmesini gösterir.
<meta name="refresh" content="30;http://www.ibrahimbayraktar.net" />

redirect: Sayfanın, belli bir zaman sonra başka bir sayfaya yönlenmesini sağlar. Örnekte, sayfa 10 saniye sonra google'a yönlenir.
<meta http-equiv="refresh" content="10;url=http://www.google.com.tr" />

robots: Arama motoru robotlarının,  site içerisindeki linkleri takip edip etmeyeceklerini gösteren etikettir. Sayfanın arama motorlarında listelenip listelenmemesini bu tag ile belirleyebiliyoruz. Bu tagın alternatifi olarak robots.txt dosyası da bu işlevi görebiliyor.

Sayfanın indexlenmesini istiyorsak
<meta name="robots" content="index, follow" />

Sayfanın indexlenmesini istemiyorsak
<meta name="robots" content="noindex,nofollow" />

content özelliğinin alabileceği diğer değerler:
 • archive: Sayfanın ön izleme için ekran görüntüsünün oluşturulmasını bildirir.
 • noarchive: Sayfanın ön izleme için ekran görüntüsünün oluşturulmasını engeller. Daha önce oluşturulduysa silinmesini sağlar. (Önizlemenin silinmesi arama motorlarına göre farklılık gösterebilir.) 
 • all: Tüm olumlu bildirimleri uygular. Arama motorları index, follow ve archive bildirimlerinden farklı bildirimleri de kabul ediyor olabilir. Bu yüzden arama motorunun yardım/destek sayfasına bakmalısınız. 
 • none: Sayfanın gözardı edilmesini bildirir. 
 • noodp: Eğer sayfa DMOZ dizininde kayıtlı ise arama sonuçlarında DMOZ dizinindeki açıklamanın yerine sayfanın kendi açıklamasının kullanılmasını sağlar.  
HTML Meta Etiketleri Faydalı Linkler:
www.wordstream.com/meta-tags
Google'ın anladığı meta etiketler
computerhope.com/jargon/m/metatags.htm
List of Usable HTML Meta and Link Tags
complete-list-of-html-meta-tags

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü