31 Mart 2014 Pazartesi

Sorgulanmamış Bir Hayat

"Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer değildir."
SOKRATES

Hayatın anlamını bulma çabası, insanda var olan aksiyonel bir enerjidir. Sorgulanmamış bir hayat ruhun kurban edildiği bir hayattır. Diğer bir anlamda şuursuz bir hayattır. Düşünme hiçbir zaman pratik bilginin önüne geçemez; temel güdüler nadiren değerlendirilir; gelenekler ve alışkanlıklar ve sorgulanmayan öğretiler , düşünme ve değerler yerine kullanılır. Zeki ve başarılı bir birey için de sorgulanmamış bir hayatı yaşamak  mümkündür. Sorgulamak "bütün soruların cevabını bulmak" değildir. Aksine daha fazla şey bilmeye adanan bir hayat, gelişimin yanlış inançları yok ettiği ve sahtekarlığın ortadan kaldırıldığı bir hayatı doğurur.  Hayatı sorgulamak,  insani koşulların bilinçli olarak farkına varmaktır; temel güdüleri ve arzuları tatmin etmek adına, hiçbir eleştiride bulunmadan "yaşamak" yaşamak değildir...

Douglas J. Soccio  - Archetypes of Wisdom: An Introduction to Philosophy


30 Mart 2014 Pazar

Gerçek Trajedi


SQL'de IS NULL ve IS NOT NULL Kullanımları

 • SQL'de tabloların veri alanlarına veri girilmezse o alanlara NULL değer girer.
 • NULL değeri boşluk (‘ ‘) veya sıfır (0) değerinden farklıdır. 
 • Değer atanmamış yani veri girilmemiş kayıtları listelemek için IS NULL kullanılır.
 • Bir ifadenin NULL olup olmadığını kontrol etmek için IS NOT NULL kullanılır
 • Kısaca NULL için karşılaştırma yaparken, IS NULL kullanılır. Boşluk olmayan alanlar için karşılaştırma yaparken ise IS NOT NULL kullanılır.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu
 
Örnek Sorgu 1 : SELECT  SupplierID,  CompanyName FROM Suppliers  WHERE Fax IS NULL
(Tedarikçiler (Suppliers) tablosundan fax bilgisi girilmemiş tedarikçileri listeleyelim.


Örnek Sorgu 2 : SELECT  SupplierID,  CompanyName FROM Suppliers  WHERE Fax IS NOT NULL
(Tedarikçiler (Suppliers) tablosundan fax bilgisi girilmiş tedarikçileri listeleyelim. ) 

29 Mart 2014 Cumartesi

SQL'de IN ve NOT IN Kullanımları

 • IN İngilizce'de de olduğu gibi içinde anlamına gelmektedir.
 • IN komutu her zaman WHERE kriterinden sonra kullanılmaktadır.
 • Sahip olduğumuz verilerden sadece istediklerimize IN komutuyla ulaşabiliriz.
 • NOT IN, IN komutunun tam tersidir. Sahip olduğumuz verilerden istemediklerimizi NOT IN sözcüğüyle belirtiriz.
 • NOT koşul bildirimi diğer arama koşullarına göre daha yavaş çalışır.
 • IN ile elde edebildiğimiz bütün sonuçlar OR kullanılarakta alınabilir.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu
Örnek Sorgu 1 : SELECT SupplierID, ProductName, UnitPrice FROM Products
WHERE SupplierID IN(5, 8) ORDER BY ProductName
(Satıcı kimlik kodu 5 ve 8 olan ürünleri IN operatörü kullanarak listeleyelim.)

  
Örnek Sorgu 2 : SELECT CustomerID FROM Orders WHERE OrderID
IN ( SELECT OrderID FROM [Order Details] WHERE ProductID = 27)
(27 numaralı ürünü sipariş veren tüm müşterileri listeleyelim.)  
Örnek Sorgu 3 : SELECT CompanyName,Country FROM Customers
WHERE Country NOT IN ('UK','Mexico','Germany','USA','Brazil')
(Customers tablosunda Ülkesi
UK, Mexico, Germany, USA, Brazil dışındakileri listeleyelim.)  


28 Mart 2014 Cuma

Microsoft, MS-DOS’un kaynak kodlarını yayınladı

1980 yılında Seattle Computer Products’dan 24 yaşındaki Tim Paterson, 86-DOS’u kodlamıştı. 9 ay sonrasında 86-DOS da 75 bin dolara Microsoft tarafından satın alındı ve Paterson da Microsoft da çalışmaya başladı. 

30 yılı aşkın zaman geçmesinin ardından Microsoft ilk defa MS-DOS 1.1 ve 2.0’ın kaynak kodlarını yayınladı. Computer History Museum iş birliği ile yayınlanan kodların arasında bir kaç yıl sonrasında yayınlanan Word 1.1a’nın kaynak kodları da yer alıyor.

Microsoft Technet Blog yazısında 1980 yılında IBM’in kendilerinden bir işletim sistemi yazmalarını istediğini anlatıyor. Bunun üzerine Seattle Computer Products’dan lisansı alınan işletim sisteminin ve bunun dünya bilgisayar tarihinde yol açtığı değişimlere yer veriliyor.


MSDOS Kaynak Kodları için tıklayınız.

26 Mart 2014 Çarşamba

Linux Komutları Panosu


PDF Formatında indirmek için tıklayınız

Kaynak : linoxide.com

SQL'de Mantıksal Operatörler (Logical Operators)

Mantıksal operatörler iki karşılaştırma işleminin sonucunu birleştirmek için kullanılır.
 • AND her iki taraf da True ise True, diğer durumlarda True değerini verir. Birleştirilen koşulların tümüne uyan kayıtları bize listeler.
 • OR Her iki taraf da False ise False, diğer durumlarda True değerini verir. Tanımladığımız koşullardan en az bir tanesine uyan kayıtları listeler. 
 • BETWEEN ifadesi de AND operatörü ile aynı işlemleri gerçekleştirebilmektedir. 
 • NOT operatörü ise kendisinden sonra gelen koşulu sağlamayan kayıtları listeler. 
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu
Örnek Sorgu AND : SELECT OrderID, ShipName FROM Orders WHERE CustomerID LIKE '%EN%' AND ShipVia=3
(Orders tablosunda CustomerID değerinin içinde “EN” ifadesi geçenleri ve ShipVia değeri 3’e eşit olan verilerin tamamını listeler.)
 
 
Örnek Sorgu OR :  SELECT OrderID, ShipName, ShipVia FROM Orders WHERE OrderID LIKE 'q2313qwe12' OR ShipVia=3
(Orders tablosunda OrderID değeri 'qwe2313qwe12' değerini içerenler ya da ShipVia değeri 3’e eşit olan değer varsa sorguyu çalıştır, verileri listele.)


Örnek Sorgu NOT : SELECT OrderID, ShipName, ShipVia FROM Orders WHERE NOT (ShipVia=3 OR ShipVia=2)
(Orders tablosunda ShipVia değeri 2 ya da 3 olmayan değerleri listeler.)
 

Örnek Sorgu BETWEEN : SELECT  OrderID, OrderDate FROM Orders WHERE  OrderDate Between '1/1/1996' And '1/1/1998'
(1 Ocak 1996  ile 1 Ocak 1998 tarihleri arasındaki siparişleri listelemek isteyelim.)
 
 
NOT :
Parantez kullanımı ikiden fazla koşul olması durumunda koşulların öncelik sırasını belirler.
Parantez kullanılmaması durumunda SQL önce NOT, sonra AND ve en son da OR mantıksal operatörünü işler. 

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü