26 Şubat 2014 Çarşamba

Farklı Linux dağıtımlarının Karşılaştırılması

Kaynak : Linux (General Discussion)

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language)


Veritabanı (Database) 
Biribirinden farklı tipteki verileri düzenli bir şekilde saklayarak, verilere hızlı ve güvenli bir şekilde erişim imkanı sağlayan düzenli bilgiler topluluğuna veritabanı (database) adı verilir. Veritabanı veriler arasında ilişkiler kurmaya ve verileri muhafaza etmeye olanak sağlar. Böylece veritabanı erişilebilir, yönetilebilir, güncellenebilir ve taşınabilir.

Yazılım uygulamalarında ister Windows tabanlı ister Linux/Unix tabanlı veya web tabanlı olsun kullanılan tüm veriler veritabanında saklanırlar. Veriler bu depoda belirli bir hiyerarşi ve indexleme formatında tutulurlar.

Kısaca veritabanı ile verilerimize hükmedebiliriz...

SQL (Structured Query Language - Yapısal Sorgulama Dili)

Veritabanlarındaki veriler sıradan dosyalar gibi değildirler. Belirli bir hiyerarşik yapıya göre saklanırlar, bu nedenle bu verilere yapısal verile denir.
SQL :
 • Yapısal Sorgulama Dili'dir.
 • SQL bir programlama dili değildir, sorgulama dilidir.
 • Satırlarca kodun yapacağı işlemi SQL ile tek bir sorguda yapabilirsiniz.
 • SQL ile veri tabanına yeni tablolar, yeni kayıtlar ekleyip silinebilir ve var olan alanlar üzerinde düzenlemeler ve sorgulamalar yapılabilir.
 • SQL bir standarttır.
Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)

DataBase Management Systems (DBMS) olarak bilinen programlardır. Veritabanındaki verilere direk ulaşamayız, bu nedenle verilere hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde erişilmesi, verilerin saklanması ve yedeklenmesi için SQL kuralları çerçevesinde işlemler yapılır. İşte bu kurallar ve kullanıcı etkileşimini sağlayan sistem DBMS'dir. Veritabanındaki verilere ulaşıp, veriler üzerinde işlem yapmamızı sağlayan araçlara VTYS denir. VTYS veritabanı ile kullanıcı arasında kurulan bir köprüye benzetebiliriz...

Örneğin SQL Server 2008 ve ORACLE  bir database değil birer Veritabanı Yönetim Sistemidirler.

Veritabanı Yönetim Sistemleri ile Neler Yapabiliriz?
 • Veritabanı oluşturabilir.
 • Veritabanına yeni alanlar ekleyebilir.
 • Verileri Okuyabilir.
 • Verileri Silebilir.
 • Verileri arası ilişkiler sağlayabilir.
 • Verileri güncelleyebilir.
 • Verilere erişim hakkı tanıyabilir veya kısıtlamalar eklenebilir.
 • Verileri yedekleyebilir.
 • Yedeklenen veriler gerektiğinde geri yüklenebilir.
Kısacası Veritabanı Yönetim Sistemleri veriler üzerinde yapılabilecek tüm işlemleri yapmamızı sağlayan sistemlerdir.

Popüler Veritabanları : Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, MySQL, IBM DB2, Informix, Interbase, Postgre SQL...vb.

İlişkisel Veritabanı Kavramı 

İlişkisel veritabanı günümüzde en çok kullanılan veritabanı yönetim biçimidir. Veriler arasında ilişkilendirme yapılmasına olanak tanıyan yapılara İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (Relational Database Management System - RDBMS) adı verilir. Günümüzde veritabanları mimari yapı olarak RDBMS kullanmaktadırlar. Bu modelde veriler birbirleriyle ilişkilendirilerek veriler arası bağlar oluşturulur. İlişkilendirilmiş verile RDBMS üzerinde tablolar ve sütunlar içerisinde tutulurlar. Veriler arasındaki ilişkisel bağlar oluşturulurken gerçek hayatta olan ilişkiler baz alınmalıdır. 

İlişkisel Veritabanı Temel Kavramlar

Tablo (Table) : Tablolar verilerin tutulduğu alanlardır. Tabloları excel dosyalarına benzetebiliriz. Fakat unutmamak gerektirki veritabanının sunduğu avantajları excel dosyaları sunamazlar. 

Satır (Row) : Satırlar tablolarda bulunan belirli bir kayda ait veriler bütünüdür. Tablolardaki satırlar birbirlerinden  farklı olmalıdır. 

Sütun (Column) : Satırlara ait farklı bilgileri tutan özelliklerdir. Bir satırda birden fazla sütun bulunabilir.  Bir tabloda tanımlanabilecek sütun sayısı VTYS'ne göre farklılık gösterebilir.

Primary Key (Birincil Anahtar) : Her satırı tekil bir şekilde tanımlayan benzersiz anahtardır. Primary Key sayesinde tablolarda bulunan satırlar birbirlerinden farklı olur ve her satırın Primary Key değeri farklı atanır. Primary Key tek bir sütun olduğu gibi birden fazla sütundan da oluşabilir.

NOT : Bazı VTYS'ler tabloda Primary Key olmadığında INSERT, UPDATE, DELETE işlemlerine izin vermezler.

Primary Key olacak sütun asla boş değer almamalıdır.
Primary Key olacak sütun tekrarı olmayan kayıtlarda oluşmalıdır...Örneğin TC Kimlik No, Öğrenci No vb...
Primary Key sütunu olabildiğince küçük ve basit veri tipinde tanımlanmalıdır.

Foreign Key (Yabancı Anahtar)

Bir tablodaki sütunun başka tablodaki anahtara olan referansını belirler. Primary Key'den farklı olarak bir tabloda birden fazla Foreign Key olabilir.

Indexler : Az sayıda kaydın bulunduğu tablolarda kayıt aramak oldukca kolaydır. Ne varki yüzlerce, milyonlarca kaydın tutulduğu bir tabloda aradığımız veriye ulaşmak zorlaşır ve performans oldukca düşer. Bu nedenle tablolardaki sütünlarda bir arama indexi tanımlanır. Indexler verileri belirli bir sıralama dahilinde sorgulamalarda hızlı ve etkin sonuç almamıza olanak sağlarlar.

8 Şubat 2014 Cumartesi

Gerilim

Gerilim, çatışan duyguların, fikirlerin, arzuların ve olayların birey üzerindeki etkisidir. Kimi zamanlar halat çekme oyunu tek taraflı olacaktır. Şu anlamda ki birey, hangi ‘tarafın’ kazanmasını arzu ettiğini apaçık bilecektir. Çoğu politik ve toplumsal bağlamda bu böyledir. Yahudilerden nefret eden biri semitizm yandaşlığının, bir barışçı silahlı müdahelenin çekimine kapılmaz. Yine gerilim vardır, çünkü birey toplumda karşıt görüş açısının benimsendiğini bilir. Ancak birçok başka durumda çatışma bireyde olacaktır. İlkin bir yönde, sonra başka bir yönde çekilecektir. Normal bir cinsel ilişkide olduğu gibi, ritmik ve rahat bir davranış kalıbı oluşturabilir bu; azap verici bir işkence olabilir; ve aşırı vakalarda düğümlenen ipler, bireysel zihin, zorlama altında kopabilir.

6 Şubat 2014 Perşembe

İlk Çağlar - İlk Kültürler

FELSEFE Ders Notları
İlk Çağlar - İlk Kültürler

Paleolitik Çağ (Eski Taş) 

 • İnsanlar avcı ve toplayıcı olarak yaşamışlardır.
 • Sığınmak için mağaraları veya kaya sığınaklarını kullanmışlardır.
 • Avlanmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için aletler üretmişlerdir.
 • Vahşi bir yaşam sürmüşler fakat klanlar halinde yaşamışlardır ve ateşi bulmuşlardır.
Neolitik Çağ (Yeni Taş) 

 • Doğada asalak olarak yaşamaya son vermişler ve tarıma başlamışlardır.
 • Yerleşik hayata geçip ilk köylerini kurmuşlardır.
 • Halk klanlar halinde yaşamaya devam etmiştir.
 • Çanak çömlek üretimini geliştirmişler. 
 • İnsanlar ilk kültür eserlerini taş, ahşap, kemik ve topraktan yapmışlardır.
 • Doğada buldukları nesneleri kap kacak olarak kullanmışlar.
 • Tarih öncesi dönemin en önemli keşiflerinden birisi tekerleğin bulunmuş olmasıdır.
 • Metaller işlenmeye başlanmıştır. Metal kullanımının başlamasıyla öncelikle bakır ve sırayla altın, gümüş, tunç ve en son demir kullanılmaya başlanmıştır. Metal kullanımı önemli bir kültürel adımdır.
Mezapotamya

 • Erken gelişmiş kültürler Mezopotamya da görülmeye başlamıştır. 
 • Büyük şehirler kurulmuştur. Mimarlık gelişmiş, taş ve tuğla kullanılmıştır. 
 • Kent devletleri ortaya çıkmıştır.
 • Tüccarlar ortaya çıkmış ve ticaret gelişmiştir.
 • Tunç çağlarında yazı keşfedilmiştir. 
Sümerler 
 • Tapınaklar Şehrin Merkezidir. 
 • Her şeyin sahibi Tanrı ve Onun adına şehri yöneten Rahiptir. 
 • Şehirleri geliştirmek için Su Kanallarını geliştirmişlerdir. 
 • Çivi Yazısını kullanmışlardır. Yazılı Belgeler genellikle ekonomik konuları içermektedir.
 • İlk devlet arşivleri Mezopotamya da Çivi Yazılı Tabletlerle kurulmuştur. Gılgamış destanı bu arşivlerde ele geçmiştir.

Evrensel Bir Kavram Kültür

FELSEFE Ders Notları
Evrensel Bir Kavram: Kültür; Yeni Bir Bilimsel Alan

Kültür : Latince ekip ürün almak, üretmek anlamına gelen cultura sözcüğünden gelmiştir. Arapçada kullanılan ve Türkçemizde de rastladığımız “hars” sözcüğü de “toprağın işlenmesi” anlamına gelir. Yine Türkçede kullanılan “ekin” sözcüğü de “kültür” sözcüğüyle eşanlamlıdır.

Bilim adamları tarafından "tüm toplumsal grupları düzenleyen organik kuralları, düşünsel eğilimleri ve sanatları, gelenek, görenek, inanç ve adetleri, aletleri ve tüketim maddelerini, ahlaksal kuralları, insanların gerçekleştirdiği yetenek ve alışkanlıkları içine alan bütünsel bir olgu" olarak tanımlanmaktadır.

Kültür; hukuk, sosyoloji ve siyaset bilimleriyle felsefeyle, arkeoloji, ilahiyat, antropoloji, psikoloji ve psikanalizle bağlantısı çok güçlüdür.

Bilimlerin Odağında Kültür 

Kültürel Antropoloji
 • İnceleme alanı; kültür kuramları ve buna bağlı olarak kültürel evrim ve kütürel değişimlerdir.
 • İnsanlığın ilkel dönemlerinden günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçerek nasıl sürekli bir gelişme  ve ilerleme gösterdiğini konu edinir.
 • Bu değişim ve gelişim sürecinde bir kültürden öteki kültüre geçen öğeleri araştırır.
 • Kültür kuramlarını ve buna bağlı olarak kültürel evrim ve kültürel değişimleri inceler.
 • İnsanlığın ilkel dönemlerinden günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçerek nasıl sürekli bir gelişme ve ilerleme gösterdiğini konu edinir. 
 • Kültür, dille ve diller arası alışveriş zenginliğiyle biçimlenir.
 • Kültür geçişlerinde tepkiler, bunalımlar olabilir. Bu aşamada felsefe önem kaznaır.
Yeryüzü  Kültürleri ve Uygarlıkları

Kültür Tarihinin yararlanabileceği yegane alanlardan biri de tarih bilimidir. Tarih bilimi yeryüzü kültürleri ve uygarlıkları hakkında çok önemli veriler sunmaktadır. 

Tarih Bilimi, Yeryüzü kültürleri ve uygarlıkları hakkında çok önemli veriler sunar. Tarih yazıyla başlar. Yazının öncesi döneme Tarih öncesi dönem denir. Tarih öncesi dönemde, Yani Paleolitik Eski Taş Çağında insanın taştan aletler yaptığı ,bu taşların işlenebilir, yontulabilir, taşlar olduğunu bilinmektedir. Dünya Uygarlığının temeli Neolitik Çağ yada Teni Taş Çağına dayanır. Evler ve yerleşmeler, tarıma geçilerek yiyeceklerin üretildiği hatta çömlekçiliğin başladığı ve yekelerin pişirildiği bu dönemde gerçekleşmiştir.

Tarih Öncesi Çağlar
 • Paleolitik Çağ ( Eski Taş Çağı)
 • Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı)
 • Kalkolitik Çağ (Bakır Çağı)
Kültür-Uygarlığın Oluşması için Ön Koşullar 
 • Bir Kentin varlığı
 • Belli bir iş, emek ve çabanın gerçekleştirilmesi
 • Bir üretim olayına ulaşılması
 • Bir yönetim sisteminin oluşturulması

Tarih, din kökenli rejimlerden totoliter sistemlere kadar birçok rejimde kültürün baskı altında tutulmaya çalışıldığını göstermektedir. Buda insanlar arasında eşitsizce ödüllendirmeyi, cezalandırmayı beraberinde getirmiş ve kültürün tarafsız gelişemeyebileceği tezini ortaya koymuştur.

Kültürel Etkileşim: Bütün kültürler tarih boyunca bir takım alışverişlerle, etkilenmelerle melez özellik kazanırlar. Kültürel etkileşimde göç olayı önemlidir. Etkileşim otomatik değildir, kendiliğinden olmaktadır ve bu etkileşime neden olan olaylar, aktörler bulunmak zorundadır.

Kültürlenme : Kültürel bir etkilenme sürecinde bir kültürün öteki bir kültürün etkisiyle evrim ve değişim sürecine girmesi kültürlenmedir. Kültürlenme egemen kültürkimliğine bürünüp ulusal ve yerel kültürleri istila edercesine yok ediyorsa saldırgan bir özellik kazanmış demektir.

Etnosantrizm (etnik merkezcilik), bir topluluğun yada bireyin kendi değer sistemiyle yargılamasıdır. Etnosantrizm sonucunda egemen olan korku kültürüne zenofobi (yabancı korkusu, yabancı düşmanlığı) denir. Zenofobi başka kültürlerin ötekileştirilmesine ve aşağılanmasına neden olur.

Fernand Braudel sosyal kültürel tarihlerin yazılabileceğini kanıtlayan Fransız tarihçi'dir. "Maddi medeniyet ve Kapitalizm" adlı eserinde kapitalizmin varlığını ve yapılanmasını sorgulamıştır. Braudel'e göre 18.Yüzyıla kadar modern bir devletin olmaması, kapitalizmin gelişmemiş olmasındandır.

Bilimsel Bir İnceleme Tarihi olarak Kültür Tarihi 
 • Kültür tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı ve yükselişi 1970'li yıllardan itibaren olmuştur.
 • Kültür tarihi, hem kurumları yani işleyişi bireylerle ilişkileri vb. ele alabileceği gibi toplumsal grup ve çevrelerin yaşam tarzlarını yani toplumsal sınıfların kent hayatı eğlence dans müzik gibi etkinlikleri ve kültür nesnelerini yani üretim ve tüketim nesneleri yaşam tarzlarını etkileyen giyim, mobilya tarzı gibi moda davranışları konu edinebilir. Veya dönemin popüler kültür geleneklerini konu edinebilir .
 • Kültür Tarihi, antropoloji başta olmak üzere Sosyoloji, Coğrafya, psikoloji gibi bilim dallarıyla yakından ilişkilidir.
 • Antik Mısır da M.Ö 4000'li yıllarda zamanı ölçme, takvim oluşturma,
 • M.Ö.2000'li yıllarda Sümerlerde ve sonraki Mezopatamya kültürlerinde matematiksel bir hesaplamalar ve gökyüzü gözlemleri
 • M.Ö 600'lü yıllarda Antik Yunan da Sistematik Düşünce yani Felsefe Tarihi görülür.
 • Kültür Tarihçisi Peter Burke dir.
 • Peter Burke 1960'lı yıllardan 1990'lı yıllara doğru kültürel incelemelere yönelik belirgin bir ilgi artışı olduğunu belirtmiştir. Bunun sebebi kültür teriminin çoğul olarak  ve giderek genişleyen bir anlamda kullanılması ve paralel olarak kültürel incelemelerin çeşitlilik göstermesidir.
 • Kültür tarihinin konusu içerisinde sanat kuramları, film çalışmaları ve kuramları, kültürel antropoloji, müze ve arkeoloji çalışmaları yer almaktadır.
Küresel Tarih : Küresel hareketlenmelerin dünya tarihine ne tür yön vereceği önemli bir araştırma alanıdır. Yeni bir tarihsel alan olan küresel tarih dünya tarihinden farklı olarak küresel eğilimlerin, küresel kuramların, küresel hareketlerin, küresel kriz ve sarsıntıların tarihini esas alır.

Önemli Kavramlar 
 • Cultura : Ekip, ürün almak, üretmek
 • Gözlem yapmanın kültür tarihiyle ilgisi yoktur.
 • Savaşların ayrıntılı ve kronolojik tarihi siyasi tarihin konusudur. Kültür tarihiyle ilgisi yoktur.
 • Dünya Uygarlığının Temeli Neolitik çağ'a dayanmaktadır.
 • Dominant Kültürler de diğer kültürlerden etkilenmişlerdir.
 • Braudel Sosyal-Kültürel tarihlerin yazılabileceğini kanıtlamıştır. (Akdeniz Uygarlıkları eserini Alman kampında yazmıştır.)
 • Jacob Burchart İtalya Rönesansını tüm yönleriyle araştırmıştır.
 • Kültür Felsefesi; kültürel davranışların, etkileşimlerini yapısını, gelişimini, biçimsel, düşünsel açıdan sorgular.

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü