30 Kasım 2013 Cumartesi

C Programlama Örnekler 1

C Programlama 

Örnek 1 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

int main()
{
  //Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan bir c programı//
  int s1,s2,t;
  printf("Birici sayiyi giriniz");
  scanf("%d",&s1);
  printf("ikinci sayiyi giriniz");
  scanf("%d",&s2);

  t=s1+s2;

  printf("\n\nSayilarin Toplami: %d",t);

  return 0;
}


Örnek 2 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

int main()
{

//Klavyeden girilen iki notun ortalamasını bulan bir c programı - vize%40 final%60 olarak //
  int s1,s2,t;
  printf("Vize notunu giriniz:");
  scanf("%d",&s1);
  printf("Final notunu giriniz:");
  scanf("%d",&s2);

  t=s1*0.4+s2*0.6;
  printf("\n Notlarin Ortalamasi: %d",t);

  // printf("%d",t);
  return 0;
}

Örnek 3 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

int main()
{
//Klavyeden girilen iki sayının çarpım ve bölümünü bulan bir c programı//
  int s1,s2,c,b;
  printf("Birici sayiyi giriniz");
  scanf("%d",&s1);
  printf("ikinci sayiyi giriniz");
  scanf("%d",&s2);

  c=s1*s2;
  b=s1/s2;

  printf("\n\nsayilarin carpimi: %d",c);
  printf("\nsayilarin bolumu: %d",b);

  return 0;
}

Örnek 4 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

int main()
{
//Klavyeden iki notun ortalamasını bulan ve ortalaması 45den büyükse geçti değilse kaldı yazan bir c programı//
  int s1,s2,t;
  printf("Vize notunu giriniz:");
  scanf("%d",&s1);
  printf("Final notunu giriniz:");
  scanf("%d",&s2);

  t=s1*0.4+s2*0.6;

  if(t<45)
  {
    printf("KALDI.%d",t);
  }
  else
  {
  printf("GECTI: %d",t);
  }

  return 0;
}

Örnek 5 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
//Klavyeden girilen isminizi 10 defa yazdıran bir c programı//
  int sayac;
  char isim[200];
  printf("Isminizi Yaziniz:");
  scanf("%s",&isim);

  printf("\n\n");

  for(sayac=1;sayac<11;sayac++)
  {

  printf("%d.Metin: %s\n",sayac,isim);
  }
   return 0;
}

Örnek 6 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
//0'dan 10'a kadar olan sayıların toplamını bulan bir c programı//
  int t=0;
  int sayac;

  for(sayac=0;sayac<=10;sayac++)
  {
    t=t+sayac;
  }

  printf("%d",t);
  return 0;
}

Dünyanın Oluşumu ve Tarih Öncesi Çağlar

FELSEFE Ders Notları
Uygarlık Tarihi


Evren, Dünya ve Canlıların Oluşumu
Tam olarak bilinmemekle birlikte, evrenin yaşının yaklaşık 15 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Evren, oluştuğundan bu yana sürekli büyümekte ve evrendeki yaklaşık 200 milyar galaksi, sürekli olarak birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Zamanın başlangıcında, yani 15 milyar yıl önce, bu nokta büyümeye başlamıştır. Bu olaya Big Bang yani Büyük Patlama adı verilir. Big Bang, evrenin nasıl oluştuğunu açıklayan teoriler arasında en çok kabul gören teoridir. Big Bang, aslında gerçek bir patlama değildir. Bu, daha çok hızla şişen, enerji ve uzaydan oluşan bir balona benzetilebilir. Big Bang’in ayrıntıları hâlâ bilimin en karmaşık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Evren büyüdükçe soğumuş ve enerji yoğunlaşarak maddeye dönüşmüştür. 12 milyar yıl önce, yer çekimi gücünün yoğunlaşan maddeyi dev kümeler oluşturmaya itmesinin bir sonucu olarak galaksiler oluşmuştur. 5 milyar yıl önce, bizim güneş sistemimiz Samanyolu galaksisindeki orta boy bir yıldızın etrafında oluşmuştur.

Canlıların ortaya çıkışı hızlı bir biçimde olmuşsa da yaşam formlarının gelişimi daha yavaş oluşmuştur. Tek hücreliler ve sonrasında çok hücreliler meydana gelmişlerdir. Çok hücreli organizmalar yaklaşık 1.7 milyar yıl önce ortaya çıkmışlardır. Yaklaşık 570 milyon yıl önce Paleozoyik yani Birinci Zaman' da karmaşık çok hücreli organizmaların sayısında büyük bir artış olmuştur. Bu artış Kambriyen patlama olarak adlandırılmıştır. Mezozoyik yani ikinci zaman'da  dinozorlar 230 milyon yıl önce ve memelilerde 220 milyon yıl önce evrimleşmişlerdir. Ancak dönemin sonunda dinozorların soyu  büyük ihtimalle dünyaya düşen bir meteorun neden olduğu iklimsel değişiklikler yüzünden tükenmiştir. Senoyozik yani üçüncü zaman'da dinozorların yokolmasından sonra memeli hayvanların sayısı ve çeşitliliğinde bir artış olmuştur. Kuvaterner yani dördüncü zamanda ilk evresi olan Pleistosen dönem , günümüzden 2 milyon yıl öncesinden 10 bin yıl öncesine kadar sürmüştür. Paleolitik Çağ bu döneme rastlar. Pleistosen'in ikinci evresine Holosen adı verilir. Holosen dönem günümüzden 10 bin yıl önce yani Neolitik Çağ ile başlamıştır ve hala devam etmektedir.

Primatlar ve İlk Homininler
Primatlar, zoolojik sınıflandırmada memeliler sınıfı içerisinde yer alan takımlardan biridir. Primatlar takımının iki alt takımı vardır: Prosimiyenler ve Antropoidler.

Prosimiyenler: Maymun benzeri ufak primatlar olan lemurlar, lorisler, galagolar ve tarsierlerden oluşan primat alt takımıdır.
Antropoidler: Eski ve Yeni Dünya maymunları, büyük maymunlar ve insanın üyesi olduğu primat alt takımıdır.

Siyaset ve Toplum

FELSEFE Ders Notları
Sosyolojiye Giriş


Siyaset
 • Siyaset ve toplum iç içedri ve birbirlerini karşılıklı olarak etkilemektedirler.
 • Hükümet sanatı, kamusal hayat, uzlaşma, uyum/çatışma, gücün ve kaynakların dağıtımı gibi çeşitli içeriklere sahiptir.
 • Ülke devlet ve insan yönetimi demektir.
Siyaset Bilimi ve Sosyolojisi
Siyaset Bilimi : Yönetim aygıtları, kamu yönetim mekanizmaları ile seçimler, baskı grupları ve siyasal davranışlarla ilgilenirler. Siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşmasında ve işlemesinde rol oynayan davranışların bilimidir.
Siyaset Sosyolojisi : Siyasal olguların sosyolojik analizi ve daha çok siyaset, toplumsal yapılar, ideolojiler ve kültürlerle ilgilenir.

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme

FELSEFE Ders Notları
Sosyolojiye Giriş

Toplumsal Değişme
Toplumsal yapının kurumların toplumsal ilişkiler ağının davranış kalıplarının toplumsal norm ve değerlerinin zaman içimde olumlu veya olumsuz değişimini ifade eder. Nötr bir kavramdır. Gelişme ve ilerleme kavramlarıyla ilgilidir

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler
 • Fiziki çevre 
 • Kültürel faktörler
 • Teknoloji faktörü 
 • Demografik faktör
Toplumsal Değişme Temel Kavramlar
Anthony Giddens modern dünya gelişme seviyelerine göre ;
 • Birinci Dünya toplumları (Gelişmiş Ülkeler)
 • İkinci Dünya Toplumları (Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa)
 • Üçüncü Dünya Toplumları (Gelişmekte olan toplumlar)
 • Yeni Sanayileşen Ülkeler (Brezilya, Türkiye)
Evrimci Yaklaşım
 • Evrim süreklidir ani değişmeler yoktur.
 • Evrim bütün toplumlarda görülür.
 • Evrimin belirli bir yönü vardır .
 • Doğal bir süreçtir.
 • Herhangi bir birim için kendi potansiyellerini gerçekleştirme sürecidir.
 • Zorunlu ve kaçınılmazdır.
 • Durağan ve düzenli toplum anlayışına sahiptir.
 • Amacı toplumsal aşamaların kanunlarını bulmaktır.
 • Avrupa toplumunu diğer toplumlara göre en üst ve model alması eleştirilmesine neden olmuştur.
 • Etnosantrik ve Avruğa merkezci bir bakışa sahiptir.
 • Comte evrimci yaklaşımın önde gelen isimlerindendir.
Modernleşme Okulu
 • Azgelişmişliğin nedenini az gelişmiş ülkelerde arar.
 • Walt Whitman Rostow toplumsal değişme açısından bu kuramda yer alır. 
 • Çevre ülkelerin az gelişmişlik nedeni kapitalist ülkelerdir.
 • Kapitalizm uluslar arası düzeyle örgütlenmektedir.
 • Merkez, çevre ve yarı çevre olmak üzere üç iş bölümü vardır..
 • Evrimci yaklaşımı benimsemiştir.
 • İdeal model olarak ABD'ni ele almaktadır.
 • Parons, Bert Hozelist, Walt withman Rastow

Sosyolojide Temel Yaklaşımlar

FELSEFE Ders Notları
Sosyolojiye Giriş


Sosyolojinin Gelişim Süreci

Sosyoloji biliminin gelişiminde katkıda bulunan bir çok yaklaşım bulunmaktadır. En etkili olanları Marx, Durkheim, Weber, İşlevselcilik Marxizm, Çatışma Teorisi, Sembololik Etkileşimcilik.

Saint Simon (1760-1825)
 • Sanayi toplum kavramını ilk ortaya atan kişidir.
 • Pozitivisttir aynı zamanda feodel ve askeri toplumlardan sanayi toplumlarına doğru gelişme gösterdiğini belirtmesi üzerine evrimcidir.
 • Hem sosyolist hem muhafazakar bakış açısına sahiptir.
 • İlk sosyolist ilk sosyologdur
 • Toplumsal değişmedeki problemlern muhattabının sosyal fizik olduğunu söyler.

Simon toplumu evrimci ve pozitivist bir kavramsal çerçevede ele alır. Simon bazı çevrelerde "ilk sosyolog, ilk sosyalist" olarak nitelendirilmektedir.

Auguste Comte (1798-1857)
 • Evrimci ve pozitivisttir.
 • Sosyoloji bilimini icat etmiş be pozitif sosyoloji geleneğinin öncüsü olmuştur.
 • Sosyolojinin isim babasıdır.
 • İnsan düşüncesi ve toplumsal evrim için söz konusu ettiği üç aşama vardır.. 
 • Bu aşamalar : Teolojik aşama , Metafizik ve pozitif dir.
 • Başvurduğu kavramlar, toplumsal statik (toplumsal düzen), toplumsal dinamik (toplumsal değişim) tarihsellik, pozitif aşamadır.
Comte toplumu biyolojik bir organizmadaki sisteme benzetir. Bu bakımdan biyolojideki anatomi ve fizyoloji ayrımına benzer şekilde sosyolojide de istikrarlı ilişkileri ve sosyal yapıyı inceleyen toplumsal statik ile toplumsal değişmeyi inceleyen toplumsal dinamik adı altında iki farklı çalışma alanı belirler. Toplumsal statiği toplumsal düzen ile toplumsal dinamiğide toplumsal değişme ve ilerleme ile özdeşleştirmiştir.

29 Kasım 2013 Cuma

Toplum, Bilim ve Yöntem

FELSEFE Ders Notları
Sosyolojiye Giriş


Sosyoloji Nedir?
Sosyoloji insanların birbirleriyle ilişkilerinin bilimsel açıdan incelenmesidir. Sosyoloji “sosyal davranış”a yönelen “bilimsel” bir yaklaşımdır. Sosyolojinin konusunu oluşturan “sosyal davranış” insanlık tarihi boyunca varolagelmiş; bir süreklilik göstermiştir. Bu anlamda sosyologların ilgi alanına giren sosyal davranış laboratuarda icat edilmemiş ya da astronotların ayın yüzeyini keşfetmesi gibi  keşfedilmemiştir. Sosyal yaşamın  “özsel oluşturucuları” (sosyal olanı mümkün kılan davranış örüntüleri olarak düşünülebilir) insanlık tarihi kadar eskidir ve bazen görece ilksel ve basit formlarda basen de oldukça karmaşık sofistike ( formlarda var olagelmiştir. Söz konusu özsel süreklilik ve temelde benzer olma gerçeği, sosyal yaşamın  bilimsel açıdan incelenmesini olanaklı kılmaktadır. Belirli düzenlilikler ve tekbiçimlilikler her zaman vardır. Bunlar gözlemlenebilir, betimlenebilir, analiz edilebilir ve yorumlanabilirler.

Sosyolojinin Bireye Kazandıracağı Özellikler
Toplumsal sorunları görebilme
Daha farklı bir dünya olabileceğini görmek
Bildiklerimizi yeniden inceleme
Kesin doğruları çözümleme ve sorgulama alışkanlığı kazanma ...

Sosyolojinin Konusu
İnsan davranışlarının sosyal yönünü oluşturmaktadır. Sosyoloji insan birlikteliği gerçeği üzerinde durur ve sosyal etkileşimin örüntüleşmiş düzenliliklerini inceler. Sosyoloji bir bilgi gövdesi olarak, insan ilişkileri gerçeğini alır ve bu merkez üzerinde yoğunlaşır. Söz konusu insan birlikteliğine katkıda bulunan veya ondan çıkan her şey sosyolojiktir.

Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele

FELSEFE Ders Notları
Sosyal PolitikaGelir Dağılımı ile ilgili Temel Kavramlar 
Gelir Dağılımı : Bir ülkede belirli bir dönemde üretilen gelirin kişiler, gruplar yada üretim faktörleri arasındaki dağılımına denir.

Gelir Dağılımı Türleri: 
Kişisel Gelir Dağılımı :  
 • Bir dönemde üretilen milli gelirin, kişiler aileler ya da nüfus grupları arasında dağılımı 
 • Önemli olan gelirin kaynağı değil miktarıdır. 
 • Bu gelir dağılımının ölçülmesinde iki yöntem bulunur.
Lorenz Eğrisi
Kutu şeklinde bir diyagram olarak gösterilir. 
Diyagramın dikey ekseninde toplam gelirin, yatay ekseninde nüfus kümülatif yüzdeleri yer alır. 

Gini Katsayısı : Eşitsizliğin derecesini ölçen bir katsayıdır. 0-1 arasında bir katsayı almaktadır. Katsayı 1 e yaklaştıkça gelir eşitsizliğinin arttığını, 0 yaklaştığında gelir eşitsizliğinin azaldığını gösterir. 

İstihdam, İşsizlik, Ücretler ve Çalışma Koşulları

FELSEFE Ders Notları
Sosyal Politika


İstihdam ve İşsizlik 
Geniş anlamda istihdam; üretim faktörlerinin belirli bir dönem içerisinde kullanılma derecesidir.
Dar anlamda istihdam; emeğin üretimde kullanılması ya da gelir sağlamak amacı ile çalıştırılmasıdır.

İstihdam Türleri
Tam İstihdam: Geniş anlamda tam istihdam; bir ekonomide üretim faktörlerinin tümünün üretime katılmasıdır. Ekonominin mevcut üretim potansiyelinden tam olarak yararlanılmasıdır.
Dar anlamda tam istihdam; mevcut çalışmakoşulları ve cari ücret düzeyinde çalışmak isteyen herkesin iş bulduğu istihdam düzeyidir. Genel olarak %3-5 düzeyinde bir işsizlik kabul edilir.(doğal işsizlik oranı)

Eksik İstihdam: Bir ülkedeki mevcut emeğin tamamının kullanılmamasıdır. Eksik istihdam kendi içinde ikiye ayrılır:
 1. Görülebilir Eksik İstihdam: Normal çalışma sürelerinin altında çalışılmasıdır. Bireyler, arzu etmedikleri halde kısmi süreli çalışmaktadır. Bu tip eksik istihdamın başlıca sebebi talep yetersizliğidir.
 2. Görülemeyen Eksik İstihdam: Çalışma sürelerinde bir kısıtlama yoktur.Çalışma karşılığında elde edilen gelir düşüktür.Çalışılan işin niteliği,bireyin nitelikleri ve üretken kapasitesini kullanmasına imkan vermez. Bu tip eksik istihdamın başlıca sebebi talep ve sermaye donanımı yetersizliğidir.
Aşırı İstihdam: Bir ülkedeki mevcut emeğin tamamı kullanılmasına rağmen,talebin karşılanamamasıdır.

Sosyal Politikaların Tarihsel Gelişimi

FELSEFE Ders Notları
Sosyal Politika


Hangi koşullar altında oluşan ortam işçi kesiminin doğmasına yol açmıştır?
Sanayi Devrimi’nin koşulları altında oluşan ortam, işçi kesiminin doğmasına yol açmış, bu kesimin iş ilişkileri ve yaşamında korunma zorunluluğunun duyulması ile devletler sosyal nitelikli politikalar izlemeye başlamışlardır.
Sanayi Devrimi’ne dek süregelen dönemlerde de köleler, sefler, yamaklar, çıraklar, imalathane çalışanları, askerler, tutsaklar, gönüllüler gibi çalışma yaşamında yer alıp, ekonomik faaliyetlerde bulunan kişiler olmuştur. Ancak bu statüler altında çalışanların işçi sınıfının köklerini oluşturdukları söylenemez.

Sanayi Devrimi hangi alanda yaşanılan gelişmelerle, hangi ülkede, ne zaman yaşanılmıştır? 
Sanayi Devrimi; buhar, elektrik, gaz gibi keşfedilen yeni enerji güçlerinin, üretim sürecine uyarlanması ile birlikte 18. yüzyılın ikinci yarısında ingiltere’de yaşanılmıştır.

Sanayi Devrimi’nin koşulları üretim sürecini nasıl etkilemiştir? 
 • Öncesine göre daha hızlı, daha çok, daha çeşitli, daha düzgün (standart ), daha ucuz üreten makineler, insan ve hayvanın kas gücünün, doğa gücünün ya da bu güçlere dayalı mekanik düzenlemelerin yerini alarak kurulan ilk fabrikalarda kullanılmaya başlanmıştır.
 • Sanayileşmenin gelişip, yaygınlaşması ile fabrikalarda çalışan işçilerin sayıları hızla çoğalmış ve önceki dönemlerinde var olmayan yeni bir toplumsal kesim oluşmuştur.
  Sanayi Devrimi’nin ardından çalışma koşulları giderek neden ağırlaşmış ve yaşanılan olumsuzluklar neden çalışma yaşamı ile sınırlı kalmamıştır?
 • Fabrika sahiplerinin, aşırı kâr etmeye ve kapital (sermaye) birikimine yönelmeleri, maliyet içinde işgücü payının azaltılmasına yönelik uygulamalara yol açmış, bu yüzden de çalışma koşulları giderek ağırlaşmış, işgücünün demografik yapısını değiştirmiştir.
 • Çalışma koşullarının giderek ağırlaşması ile çocuk ve kadınların fabrikalarda yaygın ve yoğun biçimde acımasızca kullanımının, toplumsal yaşamın her alanına olumsuz yansımaları olmuş ve büyük çalkantılara yol açmıştır.
Sanayi Devrimi’nin yaşanıldığı dönemde geçerli ekonomi felsefesi ve kurulu hukuk düzeni, yaşanılan olumsuzluklara neden engel olamamıştır? 
Sanayi Devrimi’nin yaşanıldığı dönemde geçerli klasikliberal düşünceler, devletin ekonomik yaşama katılım ve karışımına karşıydı. Bu nedenle de devletler, giderek ağırlaşan çalışma koşullarına karşın, iş ilişkileri ve yaşamını düzenlemek gereksinimi duymamıştır.

Kurulu hukuk düzeninin dayalı olduğu hukuki eşitlik ve sözleşme serbestisi ilkeleri, fabrika sahipleri ile işçilerin nitelikleri ve içinde bulundukları koşullar nedeniyle yaşanılan olumsuzluklara engel olamamıştır.
Sosyal nitelikli ilk politikalarla kimlerin, hangi alanda, neden ve nasıl korunması öngörülmüştür?

Sanayi Devrimini yaşayan ülkelerde devletler; işçileri, iş ilişkileri ve yaşamında hukuki düzenlemelerle koruyabilmek için, sosyal nitelikli politikalar izlemeye başlamışlardır.

Sosyal Politika Genel Bilgiler

FELSEFE Ders Notları
Sosyal PolitikaSosyal Politika bilim dalını neden tanımlamak gerekir?
Sosyal Politika bilim dalını tanımlamak neden güçtür?
Sosyal Politika ile çevresindeki başka sosyal bilim dalları arasındaki konu ve yaklaşım farklılıklarını iyi kavrayabilmek için, bu bilim dalını önce tanımlamak gerekir. Sosyal Politika, sosyal nitelikli politikaları konu alır. Sosyal ve politika sözcüklerinin sözlüklerdeki anlamları Sosyal Politika bilim dalını doğru olarak ifade edebilmede yetersiz kalır. Ayrıca, Sosyal Politika bilim dalının tanımını oluşturan kavramların anlamları, tarihsel bir süreç içinde sürekli ve köklü biçimde değişmiştir. Bu bilim dalının niteliklerini eksiksiz olarak yansıtabilecek, her dönemde geçerli bir tanım yapabilmek bu nedenle güçtür.

Sosyal Politika : Devletin  ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünüdür.
 • Sosyal Politika kamuya ait politikalardır.
 • Sosyal Politikaların yürütücüsü devlettir.
 • İlke olarak yürütücülüğünü devletin yaptığı  kapsamınında o ülkenin sınırları ile şekillendiği düzenlemelerdir.
 • İlk ve en genel hedefi refah seviyesinin yükseltilmesi ve refahın toplumsallaşmasıdır.
 • Sosyal Politikanın sosyal barış hedefi toplumu oluşturan unsurları ayrıştırmak yerine birleştirme olarak ifade edilebilir.
 • Ana finansman kaynağı devlettir.
 • Sosyal Politikanın en önemli hedefi sosyal refahın sağlanması ve geliştirilmesidir.
 • Sosyal adalet hedefi bütün insanların bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürebilmesi kendilerini geliştirebilme ve sosyal hizmetlere ulaşmasında eşit fırsatlara sahip olabilmesi olarak tanımlanabilir.
Sosyal Politikanın çıkışına yol açan ilk olay Fransız ihtilali ve ihtilal sonrasının düşünce ortamıyken diğeri ise Sanayi Devrimi'dir. Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi sonrasındaki ekonomik ve toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamış, siyasal yapıları değiştirmiş ve Sanayi Devriminin doğuşunu hızlandırmıştır.

Aile, Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet

FELSEFE Ders Notları
Sosyal Bilimlerde Temel KavramlarAile : Birbirlerine doğrudan akrabalık bağlarıyla bağlı olan, erişkin üyelerin çocuklara bakma sorumluluğunu üstlendiği bir insan topluluğudur. Ailenin birincil işlevi biyolojik ve kültürel yeniden üretimdir. Çocukların dünyaya getirilmesi veya büyütülmesidir. Çocukların toplumsallaşmasının temel kurumu çoğu toplumda ailedir.

Örüntü : Fransızca patron kelimesinden gelen örüntü (pattern), meydana gelen olaylar yada nesnelere ilişkin belirli bir ilişki modeline işaret eder. Olay yada nesneler öngörülebilir şekilde tekrarlanırlar.

Toplumsallaşma : Bireyin topluluğun değerlerini ve normlarını öğrenme ve içselleştirme sürecidir.

Din

FELSEFE Ders Notları
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 


Din  olgusu bütün toplumlarda rastlanacak kadar yaygın ve eski bir davranış örüntüsüdür. Dinin kendini tanımlayışı kadar dünyayı da inananlarıyla inanmayanlarıyla tanımlayıp tasarlaması söz konusudur. Sosyoloji belirli bir dinin kendini veya genel olarak dini tanımlayışıyla yetinemez. Bu o dinin iddiasını aynı düzeyden hareket ederek reddettiği anlamına gelmez. Aksine toplumların ortak bir davranış örüntüsü olarak binbir çeşitliliğe sahip olan din olgusunda ortak olanın ne olduğunu, o davranışı dinsel olarak nitelemeyi gerektirecek olanın ne olduğuna dair genel kuralları belirlemeye çalışır. Sosyolojik olarak dinin tanımının, dinlerin  din tnaımıyla kendini en temelde ayırt etmesi gerekir. Sosyolojik düşünme ile dinsel düşünme temelden birbirinden farklıdır. Bu farkı sosyoloji lehine bir farklılık olarak düşünmek gerekmez. Sosyolojiyi dinsel bir düşünce yapısına alternatif olarak o düşünceyi yanlışlayan bir tez olarak düşünmek de gerekmez.

Emile Durkheim sosyolojiyi bir disiplin haline getirmiş, özellikle din sosyolojisi alanında en önemli çalışmaları yapmış ve işlevselci yaklaşımları formüle etmiş Fransız sosyologdur.

Cemaat  veya Tek Bir Ahlaki Toplulukta Birleştiren İnançlar Bütünlüğü 
 • Dinlerin en önemli işlevlerinden birisi mensuplarını ortak bir inanç etrafında birleştirmeleridir.
 • Din paylaşılan bir anlam sistemi oluşturduğu için insanların dünyayı, toplumu, tanrıyı ve kendilerini nasıl algılayacaklarına dair ortak bir anlayış ve algı sistemi oluşturur.
 • Sosyolojik tezahürleri açısından  en önemli boyutu belki de cemaat boyutudur. Çünkü dinin doğrudan etkisi, yol açtığı bu grup bilinci, dayanışma örüntüleri ve bunun üzerinden girilen ittifak veya çatışmalardır.
 • Toplumsal düzeyde dinin devrede olduğu hadiselerin başında cemaat boyutu gelmektedir. Dinin sosyolojik görünürlüğüde yine bu cemaat boyutunda olmaktadır.
Din ve Toplum İlişkisi
Thomes Hobbes tarafından söylenen "insan insanın kurdudur" ifadesinin arka planında insan toplumları hakkındaki şu gözlem vardır ; İnsanların bir toplum halinde  yaşadıkları bütün durumlarda ölesiye ve öldüresiye rekabet içinde bulundukları vurgulanmıştır. Bu vurgular dolayısıyla insanların toplum halinde yaşamaya başlamaları bir tür muamma olarak görülmüştür. İnsan doğası üzerinde tartışan Rousseau, Locke ve Montesquieu gibi aydınlanma filozoflarının asıl amaçları  insanın nasıl olupta  toplum halinde yaşamaya başladığını anlamaktı. İnsanın doğasında nasıl bir varlık olduğu hususunda birbirleriyle ihtilafa düştülersede hepsi insanın doğa durumu hakkında çaresiz bir düşünce içindeydiler.

27 Kasım 2013 Çarşamba

HTML Renkler ve Arkaplan Kullanımı

HTML Dersleri
HTML Renkler ve Arkaplan Kullanımı

Web Renkleri
Web renkleri, web sayfası tasarımında kullanılan ve izlenen sayfanın görünümünü düzenlemeye yarayan renklerdir.Web sayfası yazarlarının düzenledikleri web dosyalarını renklendirmek için kullanabilecekleri çeşitli yöntemler mevcuttur. Renkler RGB renk sisteminde kullanılan üçlü hexadecimal kod ile belirlenebileceği gibi, standart ingilizce adları kullanılarak da belirlenebilir.


Üçlü Hexadecimal Renkler
İngilizce, 16'lık veya RGB değerlerinde belirtilmelidir. Renk değerlerini oluşturmak için online ya da offline çalışan bir renk seçim aracı veya grafik yazılımı tercih edilebilir. (Online Color Picker, Gimp, Photoshop)

Hex üçlüsü ifadesi altı haneli, üç-baytlık hexadecimal bir numaradır. HTML, CSS, SVG ve diğer kodlarda renkleri bildirmek için kullanılır. Baytlar, kullanılacak olan rengin kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerini örnekler. Her bayt heksadesimal gösterim kullanılıyorsa 00 ile FF arasında, desimal gösterim kullanılıyorsa 0 ile 255 arasında bir sayı ile belirtilir. Heksadesimal üçlü web renklerinde aşağıdaki sırayla birleştirilerek kullanılır:

    Bayt 1: kırmızı değer
    Bayt 2: yeşil değer
    Bayt 3: mavi değer

Örneğin, renk değerleri kırmızı=36, yeşil=104, ve mavi=160 olan bir renk ele alalım. Bu renkteki 36, 104 ve 160 desimal sayıları sırasıyla 24, 68 ve A0 heksadesimal sayılarına denk gelmektedir. Elde ettiğimiz heksadesimal renk değerlerini yan yana yazacak olursak, 2468A0 hex üçlüsünü elde etmiş oluruz.

Bu sistem kullanarak oluşturulabilen renk sayısı:  256 x 256 x 256 = 16,777,216


HTML Arka Plan Renk ve Resim Kullanımı
<body> etiketi arka plan belirlemek için iki tane parametre bulundurur. Bunlar "bgcolor" ve "background" parametreleridir. bgcolor ile arka plan rengi, background ile de bir arka plan resimi belirtebilirsiniz.

Sayfa Arka Plan Rengi belirleme için html örneği: 
<html>
<head>
<title>Sayfa Arkaplanı Renklendirme Örneği</title>
</head>

<body bgcolor="teal">
<h3>Sayfa Arkaplanı Renklendirme Örneği</h3>
</body>
</html>

Örnek Gösterimi

Örneğimizde <body> etiketine arkaplan rengi belirlemek için  "bgcolor" parametresini kullandık ve parametre değeri olarak web renklerinden "teal" seçtik. ( Teal, genelde Teal mavisi olarak bilinir. Teal rengi hafif koyu yeşilimsi mavi bir renktir. Windows 98 kullananlar hatırlayacaklardır bu arkaplan rengini ) Örneğimizde web rengi olarak teal yazmak yerine teal renginin hex karşılığı olan #008080 koduda yazsaydık yine aynı rengi arka plan olarak elde edecektik. (<body bgcolor="#808080">) Yine aynı şekilde hex veya web rengini belirtmeden istediğimiz rengin RGB kodlarınıda yazsak istediğimiz rengi elde edebileğiz. (<body bgcolor="rgb(0,128,128)">

Sayfa Arkaplan Resmi belirleme için html örneği:  
<html>
<head>
<title>Resim olarak Arkaplan ekleme Örneği</title>
</head>
<body background="../resimler/bg.gif">
<h3>Resim olarak Arkaplan ekleme Örneği</h3>
<h3>bg.gif dosyası Sayfa Arkaplan Resmi olarak eklendi.</h3>
</body>
</html>

Örnek Gösterimi

Arkaplana resim ekleme işleminde dikkat edilmesi gereken nokta eklenecek image dosyasına ait yolu doğru bir şekilde belirtmektir. Web tasarımına yeni başlayanlar, genelde kullandığı html dökümanı ile kullandığı resimleri aynı klasör içinde barındırırlar. Html dökümanı ile bu html dökümanına eklenecek resim aynı klasörde ise, url olarak direkt resmin adını ve uzantısını yazmak yeterlidir. 

Web sayfalarınızı hazırlarken image dosyalarının farklı bir klasörde bulunması ileride oluşacak karmaşayıda önlemek için yararlı bir yöntemdir. Resmin yolunu belirlerken, adres yolunun tamamı yazılabilir. (Örneğin; C:\HTML\Dersler\resimler\bg.gif) Bu yol tanımlaması, html dökümanlarının bulunduğu bilgisayarda sorunsuz bir şekilde çalışır, fakat; başka bir bilgisayarda yapılan tasarım bir server'a gönderildiğinde, belirtilen bu yol bulunamayacağı için resimlerin yerinde boşluk ve kırmızı çarpı işaretleri görülür. Dolayısıyla resimleriniz görüntülenemez. Bu sorunları yaşamamak için web tasarımında göreceli adresleme tekniği kullanlır. 

Göreceli Adresleme Tekniği ile Image yolunu belirtmek
Göreceli adres yolu belirtmede, adresler dökümanların konumuna göre belirtilir. Bu nedenle, değişik ortamlarda doğru şekilde yorumlanır. 

Aynı dizin içinde resimler klasöründeki bg.gif isimli resmi html dökümanına eklemek için; resimler/bg.gif yazılır.

Dersler isimli klasörümüz içindeki, html dökümanımıza Dersler klasörü ile aynı dizindeki bayraktar.jpg isimli resmi eklemek istersek ../bayraktar.jpg yazılır. Burada "../" ile bir üst dizine çıkılır yani içinde bulunduğum klasörden dışarı çık anlamındadır.

Bu şekilde dökümanların birbirlerine göre durumlarının kullanılması ile yapılan adres belirtmeye göreceli adres belirtme denir. Arkaplan ayarlamalarında bgcolor ve background parametreleri aynı anda kullanılabilir. Sayfanın açılması sırasında resmin yüklenmesi uzun zaman alabilir. Bu sürede arkaplana verilen renk görüntülenir. Resim yüklendiği zaman, arkaplanda resim görüntüleneceği için rengin bir önemi kalmaz. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

<body bgcolor="teal" background="../Dersler/bg.gif">..........</body>   

HTML Renkler Faydalı Linkler 

Ekonomi

FELSEFE Ders Notları
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
Ekonomi


Ekonomiyi bir kurum olarak adlandırmak, genel hatlarıyla kestirilebilir yerleşik davranışlar içinde işlev gördüğünü ima eder. Sosyologlar, ekonominin diğer sosyal kurumların alan ve oluşumunu eleştiril olarak inceleyerek belli ekonomik düzenlemelerin özelliklerini tartışırlar.

Ekonomi, mallar ile hizmetlerin, üretimi dağıtımı vetüketimini örgütleyen sosyal bir kurumdur. Mallar; yiyecek, giyecek korunma gibi zorunlu ihtiyaçlardan araba, yüzne havuzu ve yat gibi lüks unsurlara kadar geniş bir alandaki ürünleri kapsar.

Hizmet dini liderlerin, doktorların, polislerin ve telefon operatörlerinin faaliyetlerinden elde edilen kazançları ifade eder.İnsanlar mal ve hizmetlere değer verirler çünkü onlar insanların hayatlarını kolaylaştırır.
Sosyolojide, ekonomik düzene odaklanan üç yaklaşım vardır. Bunlar;
 • Fonksiyonalizm
 • Çatışmacı Yaklaşım
 • Sembolik Etkileşim Yaklaşımı

Fonksiyonalist Perspektif
Fonksiyonalist teoriler, daha çok toplumda istikrarın nasıl sürdürüleceği ile ilgilenirler.

Malların ve Hizmetlerin Dağıtımı : Fonksiyonalistler serbest piyasa ve kar arayışını öne çıkartan kapitalist sistemin malların ve hizmetlerin dağıtımı ile üretimin teşvikini yeterince iyi sağladığınıda inanırlar. Yeni bir hizmet veya ürün için talep var ise girişimciler büyük memnuniyetle onu keşfedecekler ve sonra ondan kar elde edeceklerdir.

26 Kasım 2013 Salı

HTML Table

HTML Dersleri
HTML Tablolarla Çalışmak 

<table> : İçerisine satır, sütun ve çok boyutlu görsel yapılar eklenebilen ayrıca veri sunumu yapılabilen tablo oluşturulmasını sağlar. <table> etiketi içinde CAPTION, COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD ve TR etiketleriy kullanılabilir. Diğer HTML kodları bu etiketlerin içine eklenir. <table> etiketi içinde TH veya TD ile oluşturulacak sütun miktarı olmamasına karşın Internet Explorer 8 en fazla 1000 sütun göstermekle sınırlandırılmıştır.

Tablolar <table> etiketi ile tanımlanır. Bir tablonun <tr> etiketi ile satırları belirlenir ve her satır <td> etiketi ile veri hücrelerine ayrılır. <td> (table data yani tablo veri) anlamına gelir ve bir veriyi hücrenin içeriğinde tutar. Bir <td> etiketi ise metin, bağlantılar, resimler, listeler, formlar, ve diğer tabloları içerebilir.

Html Tablo Örneği
<table border="1">
<tr>
<td>satır 1, hücre 1</td>
<td>satır 1, hücre 2</td>
</tr>
<tr>
<td>satır 2, hücre 1</td>
<td>satır 2, hücre 2</td>
</tr>
</table> 

Örnek Gösterimi
satır 1, hücre 1 satır 1, hücre 2
satır 2, hücre 1 satır 2, hücre 2

Örnek kodda belirtilen "border" özniteliği tablo çerçevesinin incelik kalınlığını belirlemektedir.

Excel’de metnin büyük ve küçük harflerini değiştirme | PROPER, UPPER, LOWER Fonksiyonları

Excel, metnin büyük ve küçük harflerini kolaylıkla değiştirebilmemiz için kullanabileceğiniz fonksiyonlara sahiptir. Excel’de ;
 • UPPER Fonksiyonu (Türkçe Office için karşılığı BÜYÜKHARF) metnin içerdiği tüm küçük harfleri büyük harflere dönüştürmemizi sağlar.
 • LOWER Fonksiyonu (Türkçe Office için karşılığı KÜÇÜKHARF) metnin içerdiği tüm büyük harfleri küçük harflere dönüştürmemizi sağlar.
 • PROPER Fonksiyonu (Türkçe Office için karşılığı YAZIM.DÜZENİ) metin dizesindeki ilk harfi ve metindeki harf dışında herhangi bir karakterden sonra gelen ilk harfi büyük harf yapar. Tüm diğer harfleri küçük harfe dönüştürür.
Fonksiyonların Örnek Kullanımı :  

HTML IMG

HTML Dersleri
HTML Image Dosyalarıyla Çalışmak 

<img> etiketi ve src özelliği : HTML'de image dosyaları <img> etiketi ile tanımlanır. Sayfalardaki resimler, dokümana dahil değildir. <img> elementinin src parametresi ile resmin bulunduğu adrese referans verilerek browser'ın resmi yüklemesi sağlanır.  Src "source - kaynak" anlamına gelir. 

Bir resmi tanımlamak için html örneği 
<img src="resim kaynak adresi buraya yazılır" alt="resim icin ifade yazısı">

24 Kasım 2013 Pazar

Oracle wm_concat fonksiyonundaki , karakterini değiştirmek.

d.t_detayadi alanlarını birleştirir araya , atar.
select to_char(wm_concat((d.t_detayadi)) as "Kolon"
     from hst_hasta_hiz_hareket q, hst_islem_detay d
     where d.t_detaykodu = q.t_hizmetkodu
     and q.t_hizmetkodu like '6%'
      and q.t_basvuruno = '441370' 
 
d.t_detayadi alanlarını wm_concat gibi birleştirir fakat araya istenilen karakteri atar. 
select LISTAGG(d.t_detayadi, ' + ') WITHIN GROUP (ORDER BY d.t_detayadi) as "Kolon"
     from hst_hasta_hiz_hareket q, hst_islem_detay d
     where d.t_detaykodu = q.t_hizmetkodu
     and q.t_hizmetkodu like '6%'
      and q.t_basvuruno = '441370'

eğer birleştirmek istenilen alanlarda , varsa wm_concat fonksiyonu karıştırıyor.
LISTAGG ile daha verimli çalışıyor. 

21 Kasım 2013 Perşembe

HTML CSS (Cascading Style Sheets)


HTML Dersleri
HTML Stil Dosyalarıyla Çalışmak

CSS (Cascading Style Sheets - Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçim Sayfaları) HTML'e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir Web teknolojisidir. Sayfalarımızın ve içindeki bileşenlerin görünüm kalitesini artırmak amacıyla bizlere birçok biçimlendirme özelliği sağlar. HTML Head başlıklı yazımda HTML elementlerinin alt nesnesi olarak anlatılan style nesnesi ile doküman üzerinde herhangi bir HTML elementinin kenar dolgusu (padding), arka plan (background), kenarlık (border), renk (color), yazı tipi (font) ve yerleşim (position) gibi farklı CSS özelliklerini dinamik olarak okumak ve değiştirmek mümkündür. Bir Web sayfası içerisinde birbiriyle uyumlu birkaç renk ve birkaç yazı tip kullanılabilir ve bunları her sayfada ayrı ayrı tekrar belirtmek yerine CSS yardımıyla bir kez tanımlayıp bütün sayfalarımızda ortak olarak kullanabiliriz. Bu bize hem görünümde ortak stil uygulanmasını hemde  sayfaların hafızadaki boyutu küçüldüğü için yüklenme ve güncellemede hızı sağlayacaktır.

CSS ile HTML Styling

CSS stil HTML öğeleri için HTML4 ile birlikte tanıtılmıştır. CSS kodları HTML kodlarının içine yazılabildiği gibi harici bir CSS dosyası oluşturularak da kullanılabilirler. Türüne göre <body> veya <head> bölümlerinde yer alabilirler. 

19 Kasım 2013 Salı

Excel’de Metinden Belirli Sayıda Karakter Alma | MID - PARÇAAL Formülü

Excel’de MID Formülü (Türkçe Office için karşılığı PARÇAAL) ile metinden ve sayısal değerden belirlenen sayıda karakter alma işlemini gerçekleştirebiliriz. İster tek baytlık, ister çift baytlık olsun her karakteri her zaman 1 olarak sayar; varsayılan dil ayarının ne olduğu önemsizdir. Kısacası MID formülü Excel’de belirlediğimiz bir hücreden başlangıç karakterini belirleyerek, istediğimiz karakter sayısında metin veya sayısal değer almamızı sağlayacaktır.

Formülün Yazım Kuralı: "=MID(veri alınacak hücre;başlangıç karakteri;karakter sayısı)" 

Örnek Formül Kullanımı : Örnek vermek gerekirse A1 hücresinde "İBRAHİM BAYRAKTAR" yazılı olsun, formül ile "BAYRAKTAR" yazısını almak istiyorum ve B1 hücresine =MID(A1;8;25) yazdığımda B1 hücresine “BAYRAKTAR” yazacaktır. 

=MID(A1;8;25)

HTML Head

HTML Dersleri 
HTML Head

HTML <head>
HTML sayfamızın ilk bölümüdür. WEB sayfası ile ilgili temel özellikler, sayfa başlığı, yazı karakterler kümesi, link özellikleri burada tanımlanır. Head etiketinin yorum aralığında <meta>, <title>, <base>, <link>, <style>, <meta>, <script>  elementleri yer alabilir. 

HTML Head Elementleri

Tag
Description
Sayfa ile ilgili bilgiler tanımlar.
Sayfanın başlığını tanımlar.
Sayfadaki bağlantılar için bir adresi veya varsayılan hedefi tanımlar.
Sayfa belge ve harici kaynak arasındaki ilişkiyi tanımlar.
HTML belgesi hakkında meta tanımlar.
Sayfa için istemci taraflı komut dosyası tanımlar.
Sayfa için stil bilgilerini tanımlar.

HTML <title> Elementi
HEAD etiketi içinde sadece bir kere kullanılarak sayfa içeriğini tanımlayan bir başlık eklenmesini sağlar. Atanan bu başlık, tarayıcı penceresinin başlığında gösterilir. Her HTML dokümanda mutlaka tanımlanmalıdır.<title> elementi içinde büyüktür (>) ve küçüktür (<) işaretleri kullanıldığı takdirde tarayıcı, bu işaretleri bir HTML kod başlangıcı veya bitişi olarak yorumlayacağı için kullanılmamalıdır. Bu işaretlerin kullanılması gerektiği yerlerde büyüktür için &gt; küçüktür için &lt; HTML özel karakterleri kullanılabilir. 

Kullanım Örneği
<html>
  <head>
    <title>sayfa baslik bilgisi buraya yazılır</title>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>

18 Kasım 2013 Pazartesi

C Programlama Sabitler

C Programlama 

C dilinde, tamsayı, kayan noktalı, yani gerçek sayı, karakter ve karakter dizisi sabitleri bulunur.

Tamsayı Integer Sabitleri
Tamsayı sabitleri, ondalık, sekizli ve onaltılık sayı tabanlarında kullanılırlar ve derleyici programcı tarafından yazılan şekle göre sayı tabanlarının ayrımını yapar. C de bu veri tipleri int, short intvelong intolarak üç tipde tanımlanabilir ve 16, 32 veya 64 bit şeklinde saklanırlar. Pozitif veya negatif olabilen rakamlardan oluşabilir. İşaretsiz tamsayılar sadece pozitif değerler alabilir. Ayrıca kısa ve uzun tamsayılar kullanılabilir.

HTML Özel Karakterler

HTML Dersleri  
HTML Özel Karakterler

Bazı özel karakterler HTML dilinde çeşitli anlamlara sahip olabilmektedir. Biz bu özel karekterleri kullanmak istediğimizde, kodlamalarda sorunla karşılaşabiliriz. Örneğin "<" karakteri bir HTML kodunun başladığını anlatır ve bunu düz metin kısmında kullanmak sorun oluşturabilir. Bu nedenle & veya # ile başlayan ve ; ile biten bazı özel kelimelerden yararlanarak özel karakterleri kullanmalıyız. İsim kısaltmalı özel karakterler akılda daha kalıcı olduğu için kullanımı daha kolaydır. Fakat çoğu tarayıcı bu kısaltmaları yeterince desteklemiyor. karakter numaraları ise tüm tarayıcılar tarafından desteklenmektedir. Özel karakterler büyük/küçük harf duyarlılığına sahiptirler.

En Çok Kullanılan Özel Karakterler  
Çıktı
Açıklama
Özel Karakterler
Özel Karakter Numarası

Fazladan boşluk
&nbsp;
&#160;
Küçüktür
&lt;
&#60;
Büyüktür
&gt;
&#62;
&
Ve
&amp;
&#38;
"
Alıntı
&quot;
&#34;
 
Özel karakter ile birden fazla boşluk bırakmak : HTML kodları içindeki 2 kelime arasında 10 tane de boşluk bıraksanız bunlardan sadece 1 tanesi dikkate alınır. Eğer birden fazla boşluk bırakmak istiyorsanız &nbsp; özel karaktlerini kullanmanız gerekir.

HTML Özel Karakterler Faydalı Linkler

17 Kasım 2013 Pazar

HTML Linkler

HTML Dersleri HTML 
Linkler ile Çalışmak

Linkler neredeyse tüm web sayfalarında bulunur. Linkler kullanıcıların sayfadan sayfaya dolaşmalarını sağlayan yapılardır.

Bir HTML dosyasında link nasıl oluşturulur?
<a> etiketi  : Bir köprü tanımlar. bu etiket ile herhangi bir yazıya, sayfaya veya resme hyperlink (köprü veya bağlantı) oluşturabilirsiniz. Bir <a> etiketi bağlantı verilebilecek isimlendirilmiş bir çapa (anchor) oluşturulmasınada olanak sağlar. Çapa, sayfa içinde bir nevi yer imi görevini görerek herhangi bir bağlantı adresinin sonuna '#' karakteri ile birlikte çapa ismi kullanıldığında sayfanın o bölgesine odaklanılmasını sağlar. Farklı bir ifadeyle çapa, sayfa içi hedef bağlantı veya yer imi oluşturur. <a> etiketinin en önemli özelliği bağlantıyı hedef gösteren href niteliğidir. 

Temel Kullanımı : <a href="adres" target="hedef_tipi">link yazısı </a> şeklindedir. 

HTML Biçimlendirme

HTML Dersleri  
HTML Biçimlendirme

Biçimlendirme
Web sayfalarındaki en temel unsurlardan biride metinlerdir. Bu dersimizde HTML sayfamızdaki metinleri biçimlendirirken (kalınlık, italik yazma, vurgu, vb.) kodlardan nasıl yararlanabileceğimizi göreceğiz.

<b> ve <i> etiketleri :  Kalın veya italik metin gibi, biçimlendirme çıkışı için <b> ve <i> etiketleri kullanır.

<strong> etiketi : Yine <b> etiketi gibi kalın olarak biçimlendirme çıkışı sağlar. Fakat <b> ve <strong> etiketleri, okuyucu için sayfayı tarayıcıda görsel olarak izlerken herhangi bir farklılık yaratmamasına karşın ikisi de sonuçta yazının kalın görünmesini sağlar. Ayrıldıkları nokta şudur <b> etiketi sadece yazının stilini değiştirir. <strong> etiketi ise, yazının stilini değiştirmekle kalmayıp, ona önem katar. Arama motorları sayfayı indekslerken <strong> takıları arasındaki kelimelerin, diğer kelimeler ile karşılaştırıldığında daha önemli olduğunu varsayar. Aynı şekilde, sayfayı bir okuma yazılımına okutursanız, <strong> takıları arasındaki kelimeleri daha yüksek sesle okuduğunu görebilirsiniz. Diğer yandan <b> takısının böyle bir işlevi yoktur, tek yaptığı yazıyı kalın göstermedir.

HTML5 Başvuru Kılavuzu

HTML5 Reference Quide
HTML5 Reference Poster
HTML5 Elementlerinin Periyodik Tablosu

Copyright 2013-2017 | İbrahim BAYRAKTAR /dev/null Web Günlüğü